dnes je 22.6.2024

Input:

144/1949 Sb., Zákon o oddlužení svazků lidové správy

č. 144/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o oddlužení svazků lidové správy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl první.
Rozsah oddlužení,
§ 1.
(1) Stát přejímá podle stavu ke dni 31. prosince 1948 a vypořádá podle tohoto zákona dluhy svazků lidové správy, školních obcí a školních újezdů (dále jen „svazky lidové správy“) z tuzemských zápůjček s výjimkami uvedenými v odstavci 5 a v § 2 až 4.
(2) Jako dluhy svazků lidové správy vypořádá stát také dluhy bývalých zemí České a Moravskoslezské, bývalé země Slovenské a bývalých žup na Slovensku.
(3) Svazky lidové správy nesmějí uzavírati nové zápůjčky. Nespotřebovaných výtěžků zápůjček uzavřených dříve smějí použíti jen na úhradu investic, provedených v rámci dvouletého hospodářského plánu nebo zařazených do pětiletého hospodářského plánu.
(4) Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem vnitra povoliti v době do konce roku 1949 výjimky ze zákazu uzavírání nových zápůjček pro zápůjčky svazků lidové správy podle § 22 a) zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona ze dne 12. června 1947, č. 115 Sb., nebo i pro jiné zápůjčky.
(5) Dluhy ze zápůjček uzavřených svazky lidové správy v roce 1949 převezme stát podle stavu ke dni 31. prosince 1949.
§ 2.
(1) Z převzetí a vypořádání jsou vyloučeny dluhy ze zápůjček, které podle příslušných předpisů byly nebo budou převzaty komunálními podniky nebo národními podniky, nebo do nichž vstoupily národní podniky.
(2) Vyjde-li dodatečně najevo, že byly státem převzaty a vypořádány dluhy ze zápůjček, na které se vztahuje ustanovení odstavce 1, může býti komunálnímu nebo národnímu podniku uloženo, aby poskytl státu přiměřenou náhradu.
§ 3.
(1) Z převzetí a vypořádání jsou dále vyloučeny dluhy ze zápůjček svazků lidové správy, které byly uzavřeny ve prospěch osob třetích, jsou-li tyto třetí osoby povinny konati dluhovou službu přímo věřiteli nebo nahrazovati dlužníkovi náklady dluhové služby jím konané. Dnem 1. ledna 1949 stávají se tyto třetí osoby dlužníky z takových zápůjček na místo dosavadních dlužníků a dosavadní dlužníci jsou těchto dluhů zproštěni. Je-li však touto třetí osobou stát, budou takové dluhy převzaty a vypořádány podle § 1.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně o dluzích ze zápůjček, uzavřených bývalou zemí Českou nebo Moravskoslezskou ve prospěch osob třetích za podmínek tam uvedených.
§ 4.
(1) Z převzetí a vypořádání jsou dále vyloučeny dluhy ze zápůjček svazků lidové správy, na které se vztahují ustanovení § 1 zákona ze dne 6. května 1948, č. 133 Sb., o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu.
(2) Svazky lidové správy se zprošťují povinnosti k náhradě podle zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 260 Sb., o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu, pokud náhradu nezapravily přede dnem vyhlášení tohoto zákona.
§ 5.
(1) Nároky věřitelů proti svazkům lidové správy ze záruk převzatých za cizí závazky zanikají dnem vyhlášení tohoto zákona. Stát však převezme záruky za takovéto cizí závazky, je-li to hospodářsky odůvodněno.
(2) Svazky lidové