dnes je 21.5.2024

Input:

144/1950 Sb., Zákon o jednorázovém přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

č. 144/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1950
o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1950, se poskytne z prostředků tohoto pojištění jednorázový mimořádný přídavek, a to:
1. k důchodům invalidnímu a starobnímu, k důchodu úrazovému, je-li výdělečná schopnost snížena úrazem alespoň o 50 % , k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k důchodu sociálnímu - s výjimkou sociálního důchodu - v částce
. . . . . . . 500 Kčs;
2. k důchodům sirotků a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků v částce
. . . . . . . 300 Kčs;
3. k výchovnému v částce
. . . . . . . 150 Kčs.
(2) Je-li důchod zvýšen pro bezmocnost, zvyšuje se jednorázový mimořádný přídavek o polovinu.
§ 2.
K zaopatřovacím požitkům podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1950, se poskytne jednorázový přídavek, a to:
1. k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek, v částce
. . . . . . . 750 Kčs;
2. k zaopatřovacím požitkům jiného invalidy, jehož výdělečná schopnost je podle uvedeného zákona snížena alespoň o 45 %, jakož i k zaopatřovacím požitkům vdovy, vdovce a družky v částce
. . . . . . . 500 Kčs;
3. k zaopatřovacím požitkům sirotků, rodičů a jiných pozůstalých v částce
. . . . . . . 300 Kčs;
4. k příplatku na každé dítě v částce
. . . . . . . 150 Kčs.
§ 3.
(1) Jednorázový mimořádný přídavek nenáleží
1. osobám, kterým se vyplácejí důchody (zaopatřovací požitky) do ciziny;
2. důchodcům (válečným poškozencům), jejichž čistý důchod z národního pojištění (zaopatřovací požitky) spolu se zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoli povahy přesahuje částku 7.000 Kčs měsíčně;
3. osobám, které mají zaměstnanci (učni) nárok na vánoční příspěvek za rok 1950; to platí též pro zaměstnané důchodce (válečné poškozence), jimiž tento příspěvek nenáleží proto, že jejich čistá mzda (plat) přesahuje částku 7.000 Kčs měsíčně nebo že bez závažného důvodu zameškali práci.
(2) Při souběhu důchodu podle zákona o národním pojištění se zaopatřovacími požitky podle zákona č. 164/1946 Sb. náležejí vždy jen přídavek k důchodu z národního pojištění. Sbíhá-li se několik důchodů z národního pojištění, náleží jen přídavek nejvyšší; to platí obdobně i při souběhu několika zaopatřovacích požitků podle zákony č. 164/1946 Sb.
§ 4.
Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.
§ 5.
Přídavky neprávem přijaté může jejich plátce odečísti od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1950; provede jej ministr práce sociální péče.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.