dnes je 8.12.2023

Input:

144/1968 Sb., Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice, platné do 7.2.1991

č. 144/1968 Zb.
[zrušené č. 23/1991 Zb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 27. října 1968
o postavení národností v Československé socialistické republice
Národní shromáždění Československé socialistické republiky
majíc na zřeteli, že pracující lid Československé socialistické republiky, který je zdrojem veškeré státní moci, tvoří ve společné vlasti a v nerozlučné pospolitosti spolu s českým a slovenským národem též národnosti maďarská, německá, polská a ukrajinská (rusínská) a že se tyto národnosti v duchu politiky Národní fronty tvořivě podílejí na rozvoji země a rozvíjejí přitom i vlastní formy národního života,
ve snaze dále prohloubit a upevnit bratrské spolužití a solidaritu národů a národností a zabezpečit národnostem účast na státní moci a poskytnout jim účinné záruky dalšího rozvoje,
usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. 1
Československá socialistická republika, jako společný stát českého a slovenského národa a národností žijících na jeho území, v duchu socialistické demokracie a internacionalismu zabezpečuje maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti možnosti a prostředky všestranného rozvoje.
Čl. 2
Národnosti jsou přiměřeně ke své početnosti zastoupeny v zastupitelských sborech a jiných volených orgánech.
Čl. 3
(1) Občanům maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti se v rozsahu přiměřeném zájmům jejich národního rozvoje a za podmínek stanovených zákony zabezpečuje:
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo na všestranný kulturní rozvoj,
c) právo užívat jejich jazyka v úředním styku v oblastech obývaných příslušnou národností,
d) právo spolčovat se v národnostních kulturních společenských organizacích,
e) právo na tisk a informace v jejich jazyku.
(2) Rozsah a podmínky práv uvedených v odstavci 1 stanoví zákony.
Čl. 4
(1) Občan svobodně rozhoduje o své národnosti podle vlastního přesvědčení.
(2) Příslušnost ke kterékoliv národnosti nemůže být žádnému občanu na újmu při jeho uplatnění v politickém, hospodářském a společenském životě.
(3) Zakazují se všechny formy nátlaku směřující k odnárodňování.
Čl. 5
(1) Tento ústavní zákon bude proveden zákony Federálního shromáždění a zákony národních rad.
(2) Zákony národních rad též stanoví, při kterých zastupitelských sborech a výkonných orgánech se zřizují orgány, které budou zabezpečovat uskutečňování práv národností.
Čl. 6
Ustanovení čl. 25 ústavy (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.) se zrušuje.
Čl. 7
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.