dnes je 25.7.2024

Input:

145/1945 Sb., Vládní nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího

č. 145/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. listopadu 1945
o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě:
§ 1.
(1) V čele Státního úřadu plánovacího (dále jen plánovací úřad) jest předseda, jehož zastupuje náměstek. Je-li předsedou Čech, budiž jeho náměstkem Slovák a naopak. Předsedu i náměstka jmenuje a odvolává vláda. Odměnu za výkon funkce stanoví vláda.
(2) Předseda plánovacího úřadu podléhá přímo předsedovi vlády. Organisuje a řídí práce plánovacího úřadu a zastupuje jej navenek. Účastní se stejně jako jeho náměstek s poradním hlasem všech schůzí Hospodářské rady. Se schválením vlády může zříditi při plánovacím úřadu stálé nebo dočasné komise, vydati pro ně jednací řád a jmenovati jejich členy.
§ 2.
(1) Úkolem plánovacího úřadu je vypracovati na podkladě soustavného studia stavu a vývoje hospodářství pro Hospodářskou radu návrh hospodářského plánu a technické podklady pro opatření veřejné správy zásadního rázu, která mají ovlivniti hospodářský život.
(2) Směrnice pro plánování vydává Hospodářská rada. Jejich návrhy připravuje plánovací úřad. Se schválením předsedy vlády může v neodkladných případech učiniti zatímní opatření předseda plánovacího úřadu v dohodě s generálním sekretářem Hospodářské rady. Taková opatření musí býti v nejbližší schůzi předložena Hospodářské radě ke schválení. Plánovací úřad předkládá Hospodářské radě na její požádání nebo v obdobích jí určených zprávy o své činnosti a její výsledky.
§ 3.
Práce plánovacího úřadu vykonává potřebný počet stálých zaměstnanců. Předsedovi plánovacího úřadu přísluší propůjčovati služební místa u plánovacího úřadu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele. Mimo to může předseda plánovacího úřadu přijímati zcela výjimečně pro zvláštní úkoly také zaměstnance smluvní. I tito smluvní zaměstnanci požívají při výkonu svých úředních povinností ochrany veřejných orgánů a jsou - stejně jako stálí zaměstnanci - povinni, jak po dobu trvání svého pracovního poměru, tak i po jeho skončení, zachovávati přísné tajemství o věcech, o kterých se dověděli při své činnosti.
§ 4.
(1) Osoby fysické a právnické a jakákoli jejich sdružení, jejichž obor činnosti bude zahrnut do hospodářského plánu (dále jen hospodářské útvary), jsou povinny předkládati plánovacímu úřadu ve stanovených lhůtách předepsaným způsobem všechna sdělení, vysvětlivky a návrhy, potřebné pro službu plánovací, pokud nejde o skutečnosti, předměty nebo opatření, jež mají zůstati utajeny v důležitém státním zájmu. O tom, zda jde o takový případ, rozhoduje předseda vlády v dohodě se zúčastněnými ministry.
(2) Plánovací úřad může vyzvati hospodářské útvary, aby ustanovily a jemu do lhůty, kterou určí, oznámily osoby pověřené u nich pracemi pro službu plánovací a odpovědné za tyto práce.
(3) U hospodářského útvaru, který nevyhoví výzvě podle odstavce 2, může plánovací úřad vykonati potřebná šetření svým zmocněncem s právy revisního orgánu podle § 10, odst. 2