dnes je 20.7.2024

Input:

145/1946 Sb., Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva

č. 145/1946 Zb.
DOHODA
medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY MAĎARSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA S DODATKEM:
Dohoda
medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.
Prezident Československej republiky a Prezident Maďarskej republiky rozhodli sa, že uzavrú Dohoda o výmene obyvateľstva medzi svojimi štátmi a svojimi splnomocnencami menovali:
Prezident Československej republiky:

pána dr. Vladimíra Clementisa, štátneho tajomníka v ministerstve zahraničných vecí,
Prezident Maďarskej republiky:

pána Dr. Jánosa Gyöngyösi-ho, ministra zahraničných vecí,
ktorí po výmene svojich plných mocí, nájdených v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na následovných článkoch:
Článok I.
Všetky osoby národnosti slovenskej a českej, ktoré majú stále bydlisko na území Maďarska a ktoré za podmienok niže vymedzených prejavily svoj úmysel, aby boly presťahované na územie Československa, budú tam presťahované a maďarská vláda nebude v tom prekážať.
V odôvodnených prípadoch československá vláda bude mať možnosť odporovať presťahovaniu osôb uvedených v predošlom odstavci. Keby maďarská vláda vzniesla námietky čo do opodstatnenosti odporu, rozhodne Smiešaná komisia, uvedená v článku X. tejto dohody.
Osoby uvedené v prvom odstavci prestanú byť maďarskými štátnymi občanmi a stanú sa - pokiaľ ešte nie sú - československými štátnymi občanmi samým skutkom presťahovania. Tým istým skutkom budú sprostené všetkých občianských povinností voči Maďarsku a Maďarsko bude sprostené všetkých záväzkov voči nim.
Článok II.
Za účelom prípravy presťahovania osôb, o ktorých je reč v článku I. tejto Dohody, za účelom prijímania prehlásení o úmysle záujemcov sa presťahovať a za účelom organizovania presťahovania, československá vláda vyšle do Maďarska na svoje vlastné trovy Zvláštnu komisiu v tom složení, aké uzná za vhodné.
Aby bol uľahčený styk medzi touto Komisiou a maďarskými úradmi, maďarská vláda pridelí ku Zvláštnej komisii styčný orgán, ktorému bude nápomocný potrebný počet pomocníkov.
Článok III.
Maďarská vláda poskytne Zvláštnej komisii uvedenej v článku II. tejto Dohody všetku podporu a ochranu, potrebnú k splneniu jej úlohy.
Zvláštna komisia, jej členovia a jej personál budú mať právo najmä voľne sa pohybovať na území Maďarska, vstupovať do styku s osobami, ktoré môžu byť považované za osoby slovenskej alebo českej národnosti, vydávať verejné výzvy tlačou a rozhlasom, sostavovať soznamy osôb,, ktoré majú byť presťahované, sbierať všetky údaje týkajúce sa týchto osôb, ich majetkového a sociálneho položenia, ako aj zisťovať iné okolnosti, ktoré môžu mať význam pre presťahovanie.
Zvláštna komisia, jej členovia a jej personál budú sa zdržiavať akejkoľvek činnosti a postoja, ktorý by sa nesrovnával so suverenitou Maďarskej republiky a ktorý by bol nepriateľský maďarskému ľudu.
Článok IV.
Prihlášky uvedené v článku I. budú prijímané Zvláštnou komisiou v lehote troch mesiacov počítaných odo dňa podpisu tejto Dohody.
Zvláštna komisia bude mať možnosť prijímať prihlášky v prípade ospravedlneného omeškania i v lehote jednoho ďalšieho mesiaca.
V lehote jednoho