dnes je 21.7.2024

Input:

145/1947 Sb., Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé

č. 145/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 11.července 1947
o organisaci zemědělců republiky Československé.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
(1) Za účelem výstavby a povznesení zemědělství a lesnictví a k podpoře a hájení zemědělských a lesnických zájmů se zřizují:
a) Jednotný svaz českých zemědělců se sídlem v Praze pro země Českou a Moravskoslezskou,
b) Jednotný svaz slovenských zemědělců (Jednotný sväz slovenských rolníkov) se sídlem v Bratislavě pro Slovensko (dále „Svazy“) a
c) Ústřední rada zemědělců republiky Československé se sídlem v Praze (dále „Rada“).
(2) Rada, Svazy a jejich okresní a místní sdružení (§ 4) jsou samosprávnými korporacemi veřejného práva a mohou nabývati práv a se zavazovati. Rada podléhá prostřednictvím ministra zemědělství dozoru vlády; Svaz uvedený v odstavci 1, písm. a) podléhá dozoru ministra zemědělství, Svaz uvedený v odstavci 1, písm. b) dozoru ministra zemědělství vykonávanému zásadně prostřednictvím pověřence zemědělství a pozemkové reformy.
§ 2.
(1) Úkolem Svazů jest sdružiti zemědělce slovanských národností československé státní příslušnosti a podporovati je za účelem zvelebení zemědělské a lesní výroby a povznesení hospodářské, sociální a kulturní úrovně venkova. Náleží jim bez újmy ustanovení § 13, odst. 2 zejména:
a) řídíti organisaci odborového zemědělského hnutí,
b) zvelebovati zemědělskou a lesní výrobu,
c) pečovati, aby zemědělci byla zajištěna spravedlivá odměna za jeho práci, zejména při zpeněžování jeho výrobků,
d) starati se o kulturní život zemědělců,
e) pečovati, aby zemědělcům byla zabezpečena účast v budování a správě hospodářských, kulturních a sociálních zařízení pro zemědělce, zejména též v budování a ve správě zemědělského průmyslu a obchodu se zemědělskými výrobky a taková zařízení budovati a spravovati,
f) vésti v patrnosti přehled o celkovém stavu potřeb zemědělců a pečovati o jejich uspokojení a spolupůsobiti při tvorbě cen,
g) činiti opatření na podporu zemědělců postižených živelními pohromami,
h) sjednávati v zastoupení zemědělců závazné pracovní a mzdové dohody v zemědělství a lesnictví.
(2) Svazy jsou jednotnými zájmovými organisacemi zemědělců, zastupují výlučně jejich zájmy a podávají prostřednictvím Rady návrhy a posudky ve věcech týkajících se zemědělství a lesnictví zákonodárným sborům, vládě a příslušným úřadům. V zásadních otázkách, týkajících se zemědělství a lesnictví, jsou úřady povinny slyšeti Svazy a přihlížeti k jejich vyjádření a návrhům.
(3) Ministr zemědělství může v dohodě s příslušnými ministry, po případě s předsedou nejvyššího úřadu cenového, na Slovensku též po vyjádření příslušných pověřenců, přenésti na Svazy úkoly veřejného zájmu; do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona přenese ministr zemědělství zejména některé úkoly, jež souvisí se zajištěním, podporováním a zvelebováním zemědělské a lesní výroby. Stane se tak vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.
(4) K provádění vlastních úkolů (odstavec 1 a 2) mohou Svazy ukládati povinnosti svým členům a v oboru přenesené působnosti (odstavec 3) i nečlenům.
§ 3.
(1) Členy Svazů jsou:
a) vlastníci