dnes je 20.7.2024

Input:

145/1949 Sb., Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových

č. 145/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Sídla okresních soudů důchodkových jsou v sídlech okresních národních výborů; obvody okresních soudů důchodkových jsou shodné s obvody okresních národních výborů.
(2) V sídlech krajských národních výborů se zřizují pro jejich obvody krajské soudy důchodkové, které vykonávají působnost dosavadních vrchních soudů důchodkových.
(3) Předsedou okresního soudu důchodkového je předseda okresního soudu vykonávajícího soudní moc ve věcech trestních, v jehož obvodu je sídlo okresního soudu důchodkového, a předsedou krajského soudu důchodkového předseda krajského soudu vykonávajícího soudní moc ve věcech trestních, v jehož obvodu je sídlo krajského soudu důchodkového.
§ 2.
(1) Důchodkové soudy rozhodují v senátech, které se skládají
a) u okresních soudů důchodkových ze soudce z povolání jako předsedy a ze dvou soudců z lidu jako přísedících,
b) u krajských soudů důchodkových a u nejvyššího soudu důchodkového ze dvou soudců z povolání, z nichž jeden předsedá, a ze tří soudců z lidu jako přísedících.
(2) Jednání a rozhodování senátu účastní se jako zpravodajové bez hlasovacího práva
a) u okresních soudů důchodkových zástupce okresního národního výboru, u něhož bylo provedeno trestní vyšetřování,
b) u krajských soudů důchodkových zástupce krajského národního výboru a
c) u nejvyššího soudu důchodkového zástupce ministerstva financí.
(3) Zpravodaj vykonává působnost příslušející dosud referentu (stálému referentu) důchodkového soudu.
(4) Práce kanceláře okresních a krajských soudů důchodkových obstarávají příslušné okresní a krajské národní výbory.
§ 3.
(1) Soudce z povolání pro senáty okresních a krajských soudů důchodkových a jejich náhradníky ustanoví předseda krajského soudu vykonávajícího soudní moc ve věcech trestních, v jehož obvodu je sídlo dotčeného důchodkového soudu.
(2) Předseda soudu volá soudce z lidu k zasedání důchodkových soudů z řad soudců z lidu povolaných národními výbory, po případě vládou pro příslušný soud. Ustanovení §§ 10 až 19 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví, a předpisy vydané podle nich platí zde přiměřeně.
§ 4.
Ustanovení §§ 2 a 3 platí obdobně o složení nalézacích a odvolacích senátů podle zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a o jmenování členů senátů a jejich náhradníků.
§ 5.
Ustanovení §§ 1 až 3, pokud se vztahují na důchodkové soudy, platí pouze v zemích českých.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí, spravedlnosti a vnitra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Čepička v. r.
Nosek v. r.