dnes je 9.12.2023

Input:

145/1961 Sb., Zákon o dani z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1990

č. 145/1961 Zb.
[zrušené č. 389/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1961
o dani z příjmů obyvatelstva
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Dosaženým vývojem socialistických výrobních vztahů se změnily ekonomické podmínky pro zdaňování příjmů ze soukromé výdělečné činnosti a ostatních příjmů obyvatelstva. Nově vytvořeným podmínkám se proto přizpůsobuje zdaňování těchto příjmů a zároveň se též zjednodušuje jejich zdanění a upravuje se daň z příjmů obyvatelstva, kterou se nahrazuje i dosavadní živnostenská daň.
Oddíl I
Daňová povinnost
§ 2
Daň z příjmů obyvatelstva platí fyzické osoby ze svých příjmů, s výjimkou příjmů
a) z pracovního a jemu podobného poměru a z důchodů
b) z literární a umělecké činnosti plynoucích osobám literárně, umělecky nebo vědecky činným nebo vdovám a nezletilým dětem po těchto osobách a
c) ze zemědělské výroby.
§ 3
Osvobození
Od daně jsou osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření v Československé socialistické republice, jiné osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzulové z povolání za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost.
§ 4
Zdaňovací období
Daň se vyměřuje za kalendářní rok po jeho uplynutí. Daň stanovená paušální částkou (§ 9) vyměřuje se na běžný kalendářní rok.
§ 5
Základ daně
(1) Základem, z něhož se daň vyměřuje, je rozdíl mezi celkovým příjmem poplatníka (peněžním i naturálním) a výdaji vynaloženými na dosažení příjmu.
(2) Příjmy z budov, které plynou manželům (druhovi a družce) a jejich nezletilým dětem, žijí-li ve společné domácnosti, se sčítají a zdaňují dohromady. Má-li poplatník, který ve svém přiznání k dani uvede příjmy z budov, ještě jiné dani podrobené příjmy, zdaňují se všechny tyto příjmy dohromady.
§ 6
Provozuje-li poplatník výdělečnou činnost se zaměstnanci a je-li základ daně zjištěný podle § 5 nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy těchto zaměstnanců, je základem daně částka rovnající se 30 % nákladu na hrubé mzdy; za zaměstnance se však nepovažují manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezletilé děti.
Oddíl II
Sazba daně
§ 7
(1) Daň z příjmu obyvatelstva činí při základu daně
 
přes Kčs
do Kčs
 
 
3 000
5 %
3 000
6 000
10 %
6 000
8 000
600 Kčs a 15 % ze základu přesahujícího 6 000 Kčs
8 000
12 000
900 Kčs a 25 % ze základu přesahujícího 8 000 Kčs
12 000
18 000
1900 Kčs a 35 % ze základu přesahujícího 12 000 Kčs
18 000
28 000
4 000 Kčs a 45 % ze základu přesahujícího 18 000 Kčs
28 000
46 000
8 500 Kčs a 55 % ze základu přesahujícího 28 000 Kčs
46 000
 
18 400 Kčs a 65 % ze základu přesahujícího 46 000 Kčs.
(2) Daň se nevyměří, činí-li po zvýšení nebo snížení (§ 10) méně než 20 Kčs.
§ 8
Provozuje-li poplatník jakoukoli živnost (řemeslo, obchod, hostinství, povoznictví aj.), zvýší národní výbor daň podle § 7 až o 30 %, nejméně však o částku 800 Kčs.
§ 9
Drobným živnostníkům a provozovatelům lidové zábavy, podomních a kočovných živností může být daň stanovena paušální částkou, aniž by byl základ daně zjišťován způsobem stanoveným v § 5.
Zvýšení a snížení daně
§ 10
(1) Daň podle § 7 se zvyšuje
a) o 40 % poplatníkům,