dnes je 8.12.2023

Input:

145/1968 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu, platné do 31.12.1971

č. 145/1968 Zb.
[zrušené č. 162/1971 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a Ústřední rady odborů
ze dne 31. října 1968
o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu
Ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a Ústřední rada odborů podle článku 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu, příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, ve znění přílohy k zákoníku práce č. 65/1965 Sb., stanoví:
ČÁST 1
Fond kulturních a sociálních potřeb hospodářských organizací
§ 1
(1) Příděl prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb1) provádí se během roku zálohově, a to měsíčně ve výši odpovídající tvorbě zdrojů fondu pracujících od počátku roku. Na požádání závodního výboru ROH lze poskytnout předem zálohu do fondu až do výše čtvrtletního minimálního přídělu.2)
(2) Do fondu plynou též částky získané z úplatného převodu správy nebo úplatného převodu vlastnictví (včetně výnosu z likvidace) majetku pořízeného z prostředků fondu, převody z jiných fondů, popř. prostředky z peněžní odměny, kterou organizace obdržela k Rudému praporu nebo standartě, úroky z uložených a půjčených prostředků fondu, zisk ze závodního stravování, příspěvky jiných organizací.
§ 2
(1) Prostředků fondu se používá ke kulturním, sociálním, bytovým, zdravotním, rekreačním a tělovýchovným účelům, a to především k pořízení investic a jiných předmětů trvalé hodnoty. Dále jich může být použito k účelům závodního stravování, na organizační a kulturní výchovnou činnost ROH a organizace mládeže, na zahraniční studijní zájezdy a nepeněžní odměny.
(2) Prostředků fondu nelze použít k zvyšování fondu pracujících a rezervního fondu.
ČÁST 2
Pobídkové fondy rozpočtových a příspěvkových organizací
§ 3
(1) Pobídkový fond zřizují rozpočtové a příspěvkové organizace.
(2) Místní národní výbory v malých obcích a malé rozpočtové a příspěvkové organizace mohou se za účelem vytvoření a využívání pobídkových fondů sdružovat.
Rozpočtové organizace
§ 4
Zdrojem fondu jsou:3)
a) příspěvek4) z rozpočtu organizace, který činí 0,8 % z úhrnu hrubých mezd a platů včetně odměn a prémií skutečně vyplacených ze mzdového fondu; u národních výborů též z odměn vyplacených funkcionářům národních výborů (včetně jednotného úhrnu odměn) a z pracovních příjmů příslušníků CO a PO;
b) 50 % podíl z vlastních rozpočtových úspor5) neinvestičních výdajů ústředně řízených organizací a stejný podíl z nevyčerpaných nesubvencovaných neinvestičních výdajů národních výborů a jimi řízených organizací, a to po odpočtu nevyčerpaných prostředků mzdového fondu, úspor na výdajích na civilní obranu a úspor z kooperační činnosti. U ústředně řízených organizací nejsou zdrojem pobídkového fondu neinvestiční prostředky, k jejichž úspoře došlo v souvislosti se zrušenými úkoly a úspory vzniklé neplněním úkolů. Základem pro výpočet podílu u národních výborů jsou