dnes je 21.5.2024

Input:

146/1947 Sb., Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském, platné do 13.8.1947

č. 146/1947 Zb.
[zrušené č. 115/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. července 1947
o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
§ 1.
Věcný dosah zákona.
(1) Tento zákon se týká akciových společností provozujících podnik cukrovarský, na něž se nevztahují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského (dále jen „společnost“).
(2) Vláda určí nařízením, na které společnosti se vztahuje tento zákon.
§ 2.
Cukrovarská družstva.
Podniky akciových společností zmíněných v § 1 budou provozovány cukrovarskými družstvy (dále jen „družstvo“). Zásadně jest zříditi k provozu každého cukrovarského podniku samostatné družstvo. Výjimky z tohoto pravidla může povoliti vláda zejména tam, kde podniky společnosti byly dosud při svém provozu v tak úzké souvislosti, že tvoří hospodářský celek.
Právní poměry družstva.
§ 3.
(1) Členy družstva mohou se státi pěstitelé řepy, stálí zaměstnanci cukrovaru a stát. Společenstevní smlouva (stanovy) určí, kdo je pěstitelem řepy a stálým zaměstnancem cukrovaru. Pěstitelé řepy a stálí zaměstnanci cukrovaru mají právní nárok, aby byly přijati za členy družstva.
(2) Orgány družstva jsou valné shromáždění, představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo a dozorčí rada družstva se skládají ze 4 členů družstva z řad pěstitelů řepy, ze 2 členů družstva z řad stálých zaměstnanců za každý cukrovar zařaděný v případném družstevním celku a z jednoho člena jako zástupce státu. Členy představenstva a dozorčí rady z řad pěstitelů řepy a z řad zaměstnanců volí ze svého středu každá skupina členů družstva na valném shromáždění odděleně. Zástupce státu jmenuje a odvolává vláda. Nebude-li nejpozději v den, kdy se koná volba členů představenstva (dozorčí rady), jmenován zástupce státu, jsou představenstvo, po případě dozorčí rada, schopny se usnášeti i bez jeho účasti, a to až do dne následujícího po dni, kdy bylo družstvo o jeho jmenování vyrozuměno. Stejným způsobem, jako členové představenstva (dozorčí rady), se ustanovují jejich náhradníci. Každému členu družstva přísluší při hlasování na valné hromadě pouze jeden hlas bez ohledu na počet závodních podílů, které vlastní.
§ 4.
Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se právní poměry družstva ustanoveními zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 73 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, na Slovensku předpisy §§ 223 - 257 zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, a předpisy je prováděcími.
§ 5.
Vznik družstva.
(1) Ministr výživy, na Slovensku pověřenec výživy, pověří při každé cukrovarské společnosti dotčené v § 1 funkcí zakladatelů družstva sbor zakladatelů družstva složený z 6 zemědělců, především z řad funkcionářů stávající společnosti a dvou zaměstnanců splňujících podmínky pro členství v družstvu (dále jen „sbor zakladatelů“). Členové sboru zakladatelů budou jmenováni paritně po návrhu stran Národní fronty. Při jednání a usnášení sboru zakladatelů jest se říditi zásadami platnými pro orgán