dnes je 25.7.2024

Input:

146/1948 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě

č. 146/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 65/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství
ze dne 12. května 1948,
kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě.
Podle § 20, odst. 2 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), vyhlašuji v příloze zákon ze dne 30. ledna 1947, č. 16 Sb., o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, ve znění upraveném pro účely zákona č. 46/1948 Sb.
 
Ďuriš v.r.
 
Příloha vyhlášky č. 146/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. ledna 1947, č. 16 Sb.,
o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků ve znění upraveném podle § 20, odst. 1 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě
(trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
(1) Zaměstnanci, kteří budou v den, kterým bude vykoupena půda podle zákona č. 46/1948 Sb., zaměstnáni na této půdě, a u nichž budou splněny další podmínky podle § 2, budou přijati, požádají-li o to, do pracovního (služebního) poměru československým státem (státním podnikem, Národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství - dále jen Národní pozemkový fond - na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy), okresy, obcemi nebo družstvy, a to v počtu, který jest úměrný potřebě správy a hospodaření na půdě spravované Národním pozemkovým fondem, na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy, po případě na půdě převzaté nebo přidělené (§§ 12 a 16 zák. č. 46/1948 Sb.).
(2) Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.
(3) Zaměstnanci na vykoupené půdě (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnáváni ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebeni vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.
§ 2.
(1) Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří
a) jsou starší 18 let,
b) jsou ke dni, kterým bude půda vykoupena podle zákona č. 46/1948 Sb., zaměstnáni na této půdě v hlavním zaměstnání alespoň dva roky,
c) zůstanou i po tomto dni na uvedené půdě a budou vykonávati práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.
(2) Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro