dnes je 9.12.2023

Input:

148/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací, platné do 30.4.1977

č. 148/1964 Zb.
[zrušené č. 27/1977 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky geodetických a kartografických prací;1) nevztahuje se však na dodávky z dovozu a pro vývoz.
§ 2
Hospodářské smlouvy
Na dodávky geodetických a kartografických prací se uzavírají:
a) smlouvy o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací,
b) smlouvy o dodávce geodetických a kartografických prací.
Smlouva o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací
§ 3
(1) Smlouvou o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací si odběratel a dodavatel vytvářejí předpoklady pro stabilizaci vzájemných hospodářských vztahů, pro zkvalitnění plánování, zhospodárnění geodetických a kartografických prací a pro zkracování dodacích lhůt.
(2) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá odběratel dodavateli do 31. července pro příští rok nebo pro léta následující. Návrh smlouvy zasílá odběratel ve třech vyhotoveních.
§ 4
(1) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá zpravidla na dobu delší jednoho roku.
(2) Smlouva obsahuje údaje týkající se budoucích dodávek, zejména:
a) určení požadovaných prací co do místa, povahy a pořadí důležitosti,
b) předpokládaný rozsah prací v technických jednotkách,
c) předpokládaný finanční objem prací.
§ 5
(1) Návrh smlouvy o přípravě dodávek, jde-li o
- práce geodetickoastronomické, gravimetrické, triangulační I. a V. řádu (Československá státní a podrobná trigonometrická síť) a práce nivelační I.III. řádu,
- topografické
- práce pro vědeckovýzkumné účely,

předkládá odběratel Ústřední správě geodézie a kartografie, která určí budoucího dodavatele ze svých podřízených organizací a zašle mu návrh smlouvy k projednání s odběratelem.
(2) Návrhy smluv na dodávky ostatních geodetických prací předkládá odběratel místně příslušným organizacím Ústřední správy geodézie a kartografie.2)
Smlouva o dodávce geodetických a kartografických prací
§ 6
(1) Smlouva o dodávce geodetických a kartografických prací se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku, výjimečně na dobu kratší, a to na celý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny.
(2) Návrh smlouvy o dodávce geodetických a kartografických prací předkládá odběratel nejpozději 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být práce zahájeny, a to ve třech vyhotoveních. O předkládání návrhu smluv Ústřední správě geodézie a kartografie platí obdobně ustanovení § 5, pokud ve smlouvě o přípravě dodávek nebylo dohodnuto jinak.
(3) Organizace ve smlouvě zpravidla dohodnou:
a) druh prací a jejich stručný technický popis,
b) rozsah prací v technických jednotkách,
c) finanční objem prací,
d) přesné označení lokality na připojené mapě (výkresu apod.), označení