dnes je 25.7.2024

Input:

149/1947 Sb., Zákon o národní bezpečnosti, platné do 31.12.1948

č. 149/1947 Zb.
[zrušené č. 286/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. července 1947
o národní bezpečnosti.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ODDÍL 1.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Správním úřadům národní bezpečnosti náleží úkol chránit veřejnou bezpečnost, zejména ústavní zřízení,lidová práva a svobody, zaručené ústavou, jakož i bezpečnost osoby a bezpečnost veřejného i soukromého majetku, a bdít nad veřejným pořádkem a veřejnou mravností, tak, aby každý občan mohl žíti v klidu a bez obav.
(2) Bližší vymezení úkolů národní bezpečnosti (odstavec 1) stanoví vláda nařízením.
ODDÍL 2.
Správní úřady národní bezpečnosti.
§ 2.
(1) Správními úřady národní bezpečnosti jsou: okresní národní výbory (okresní správní komise, okresní komisaři), místní (ústřední) národní výbory, vykonávající pravomoc okresního národních výborů; zemské národní výbory; pověřenectvo vnitra; ministerstvo vnitra.
(2) Působnost správních úřadů národní bezpečnosti v jednotlivých jejich stolicích je upravena zvláštními předpisy.
(3) Působnost jiných úřadů a orgánů v oboru národní bezpečnosti (§ 1), stanovená zákonem nebo předpisy vydanými na podkladě zákona, zůstává nedotčena. Zejména zůstává nedotčena působnost místních národních výborů jako orgánů obcí, s omezením plynoucím z ustanovení § 31.
(4) Zvláštními předpisy je stanoveno, jak se správní úřady národní bezpečnosti účastní obrany státu.
§ 3.
(1) Je-li nebezpečí v prodlení a vyžaduje-li veřejný nebo naléhavý soukromý zájem neodkladného rozhodnutí, učiní pod osobní odpovědností onen člen příslušného národního výboru (správní komise), jemuž podle vnitřní organisace náleží obstarávati dané úkoly národní bezpečnosti, v mezích působnosti tohoto národního výboru všechna potřebná opatření, i když by k nim jinak bylo potřebí usnesení sborového orgánu. Nemůže-li tak učiniti pro překážky faktické nebo právní, náleží učiniti tato opatření předsedovi.
(2) Žádá-li toho povaha věci, může orgán národního výboru (správní komise), jemuž podle vnitřní organisace náleží obstarávati úkoly národní bezpečnosti, pověřiti některého člena nebo přiděleného úředníka, aby jménem příslušného národního výboru pod osobní odpovědnosti v určité věci rozhodl nebo vykonával určité opakující se úkony nebo provedl nějaký úkol.
(3) Každé opatření podle odstavce 1 buď označeno jako opatření neodkladně a budiž v něm uvedeno, na místě kterého sborového orgánu se vydává. O učiněném neodkladném opatření buď bez prodlení podána zpráva příslušnému sborovému orgánu. Jde-li o opatření, z něhož strana nenabývá práv, pomíjí jeho platnost, nebude-li do 15 dnů tímto orgánem schváleno. O tom je nutno vyrozuměti ty, jichž se věc týká.
(4) V případech podle odstavce 2 buď příslušnému orgánu bez prodlení podána zpráva o učiněném rozhodnutí nebo opatření.
§ 4.
(1) U správních úřadů národní bezpečnosti sborově organisovaných buďtež úkoly národní bezpečnosti obstarávány pod jednotným vedením a řízením.
(2) V obcích (městech), v nichž místní (ústředí) národní výbor vykonává působnost okresního národního výboru, se pro věci národní bezpečnosti zřizují úřadovny národní bezpečnosti příslušných