dnes je 28.5.2024

Input:

149/1948 Sb., Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským

č. 149/1948 Zb.
[zrušené č. 32/1959 Zb.]
DOHODA O KULTURNÍ SPOLUPRÁCI MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A KRÁLOVSTVÍM RUMUNSKÝM.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
KRÁLOVSTVÍ RUMUNSKÉHO
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
Vláda Československé republiky a Královská vláda rumunská, přejíce si sjednati dohodu v duchu tradičního přátelství mezi oběma státy, která by podporovala a usnadňovala přátelskou spolupráci na poli vědeckém, školském, uměleckém, tělovýchovném, literárním, tiskovém, filmovém, turistickém a rozhlasovém, jakož i v oboru profesionálních organisací a všech jiných projevů kulturního života, jmenovali k tomu cíli své plnomocníky a to:
vláda Československé republiky ministra zahraničních věcí JANA MASARYKA,
vláda Království rumunského ministra informací OCTAVA LIVEZEANU,
kteří vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto článcích:
Článek I.
Vysoké Smluvní Strany se co nejvíce vynasnaží, aby na svých universitách a jiných ústavech pro vyšší vzdělání zajistily zakládání profesorských stolic a zřízení lektorátů pro jazyk, literaturu, dějiny a jiné předměty, které by přispěly k poznání druhé Vysoké Smluvní Strany.
Článek II.
Každá z obou Vysokých Smluvních Stran může zakládati kulturní ústavy na území druhé Vysoké Smluvní Strany pod podmínkou, že bude dbáno všeobecných zákonných předpisů o zakládání takových ústavů, které platí na dotyčném území.
Článek III.
Vysoké Smluvní Strany budou podporovati výměnu badatelů, profesorů, učitelů, novinářů, osvětových pracovníků, jakož i studentů, žáků, umělců a představitelů jiných kulturních povolání a oborů.
Článek IV.
Vysoké Smluvní Strany budou postupovati vůči žákům a studentům příslušníkům druhé Vysoké Smluvní Strany jako vůči domácím příslušníkům. Budou prozkoumány a stanoveny podmínky, za kterých by mohly být přiznány zkoušky, vysvědčení a diplomy jakéhokoli druhu, jež platí na území jedné Vysoké Smluvní Strany, i pro přijetí do služeb druhé Vysoké Smluvní Strany.
Článek V.
Vysoké Smluvní Strany budou podle svých možností poskytovati stipendia, aby tak umožnily příslušníkům obou zemí, aby studovali, odborně se vzdělávali, nebo aby jako badatelé pracovali na území druhé Vysoké Smluvní Strany.
Článek VI.
Vysoké smluvní Strany budou podporovati nejužší spolupráci mezi vědeckými, kulturními, tělovýchovnými nebo sportovními, uměleckými a podobnými spolky a organisacemi svých zemí, a tím způsobem budou vzájemně podporovati jejich činnost.
Vysoké smluvní Strany zajistí v tom smyslu vědeckým pracovníkům druhé strany svobodu vědeckého bádání v knihovnách, archivech a v terénu, zachovávajíce všeobecně platné zákonné předpisy příslušné země.
Článek VII.
Vysoké Smluvní Strany budou pracovati na odstranění škodlivých následků německo-fašistické a každé jiné fašistické propagandy, jakož i fašistických a šovinistických ideologií na poli vědy a kultury.
Článek VIII.
Vysoké Smluvní Strany budou podporovati organisaci prázdninových kursů pro učitele vysokých škol a