dnes je 21.7.2024

Input:

149/1950 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích

č. 149/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 24. listopadu 1950
o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích.
Podle čl. VI zákona č. 148/1950 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích, jak vyplývá z pozdějších předpisů čl. I. zákona č. 148/1950 Sb., s připojením čl. II až V a VII tohoto zákona.
 
Petr v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 149/1950 Sb.
Úplné znění zákona č. 311/1948 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů a předpisů čl. I zákona č. 148/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb.,
o národních dopravních podnicích, ve znění zákona ze dne 25. října 1950, č. 148 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Znárodnění některých dopravních podniků.
§ 1.
Rozsah znárodnění.
(1) Dnem vyhlášení tohoto zákona se znárodňují zestátněním:
1. nestátní dráhy pro veřejnou přepravu,
2. podniky pro pravidelnou silniční motorovou dopravu osob a nákladů,
3. podniky pro pravidelnou leteckou dopravu a
4. podniky společností:
a) Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze,
b) Pražské paroplavební společnosti v Praze,
c) Remorkáží na Vltavě a Labi, společnosti s r. o. v Praze,
d) Vltavsko-Labské dopravy, společnosti s r. o. v Praze,
e) Československé plavební akciové společnosti Oderské v Praze,
f) Československé Dunajplavby, akc. spol. v Bratislavě,
g) Slovenské Mořeplavby, akc. spol. v Bratislavě,
h) Labsko-Vltavské překladištní společnosti s r. o. v Praze.
(2) Znárodnění podle odstavce 1 č. 1 až 3 se nevztahuje na dopravní podniky, které byly dne 1. prosince 1948 ve vlastnictví nebo správě (národní správě) svazků lidové správy nebo na nichž jsou svazky lidové správy majetkově zúčastněny alespoň polovinou.
(3) Ministr dopravy vyhlásí s účinkem doporučení v Úředním listě, které jednotlivé dráhy a podniky byly znárodněny podle odstavce 1 č. 1 až 3.
(4) Znárodněním nabývá stát vlastnictví k veškerému majetku znárodněných podniků.
(5) O rozsahu znárodnění rozhoduje ministr dopravy, který může vyjmout jednotlivé majetkové části nebo práva ze znárodnění, pokud jich není třeba k provozu některého národního dopravního podniku (§ 7), a ponechat je dosavadnímu vlastníku, jemuž může zároveň uložit podmínky, zejména podmínku, že do stanovené lhůty zřídí ve prospěch některého národního dopravního podniku služebnosti nebo užívací práva..
(6) Pro řízení o zjištění rozsahu znárodnění neplatí ustanovení vládního nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).
§ 2.
Opatření o znárodněném majetku.
(1) Ministr dopravy určí a vyhlásí v Úředním listě, které jednotlivé dráhy a podniky (§ 1 odst. 1)
a) se začleňují do národních dopravních podniků (§ 7),
b) se začleňují za náhradu podle § 3 na ně připadající do jiného národního podniku než národního podniku dopravního,
c) se přenechávají rovněž za náhradu podle § 3 na ně připadající ke zřízení komunálních podniků podle zákona č. 199/1948 Sb., o komunálních podnicích.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) učiní