dnes je 26.5.2024

Input:

15/1945 Sb., Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení, platné do 31.12.1965

č. 15/1945 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
Vládní nařízení
ze dne 4. června 1945
o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu :
§ 1.
Zaměstnavatel je povinen do tří dnů hlásiti okresnímu úřadu ochrany práce, v jehož obvodu jest závod, každý vstup do zaměstnání a každé zrušení pracovního (učebního) poměru, pokud k němu není třeba souhlasu úřadu ochrany práce (§ 2, odst. 2 a § 3).
§ 2.
(1) Pracovní (učební) poměr může býti zrušen jen po předchozím souhlasu okresního úřadu ochrany práce. Zrušení pracovního (učebního) poměru bez předchozího souhlasu okresního úřadu ochrany práce jest právně neúčinné.
(2) Souhlasu však není třeba
a) souhlasí-li se zrušením pracovního (učebního) poměru obě strany,
b) je-li kdo přijat na zkoušku nebo na výpomoc a končí-li takový pracovní poměr do měsíce,
c) z zaměstnanců přijatých na práce sezonní nebo kampaňové po skončení těchto prací,
d) v zemědělských (lesnických) závodech u pracovních sil, které nejsou v zemědělství (lesnictví) zaměstnány z povolání, nýbrž jen přechodně při naléhavých pracích,
e) při pracích, které se konají jen příležitostně nebo jako vedlejší zaměstnání a nepodléhají proto povinnému nemocenskému pojištění.
(3) Vznik a zrušení pracovního poměru zaměstnancem před účinností tohoto nařízení počínajíc 1. dubnem 1945 je právně účinné, třebas by k němu nebyl dal souhlas bývalý úřad práce podle dříve platných předpisů.
§ 3.
Ministerstvo ochrany práce a sociální péče může vyhláškou v Ústředním listě stanoviti, že pracovní (učební) poměr lze zrušit bez souhlasu okresního úřadu ochrany práce. Toto opatření býti učiněno buď všeobecně pro určité obvody nebo hospodářské odvětví, skupiny povolání anebo pro jednotlivé závody.
§ 4.
(1) Při rozhodování o návrzích na udělení souhlasu ke zrušení pracovního (učebního) poměru přihlíží okresní úřad ochrany práce
a) k sociálním poměrům a odbornému výcviku zaměstnance,
b) k požadavkům trhu práce,
c) k významu úkolů zúčastněných závodů a hospodářských odvětví,
d) k výkonnosti dotčených závodů,
(2) Ministr ochrany práce a sociální péče může vydati směrnice a stanoviti podmínky pro udělení souhlasu.
(3) Udělení souhlasu okresního úřadu ochrany práce se netýká soukromoprávních nároků z pracovního (učebního) poměru.
§ 5.
Souhlas ke zrušení pracovního (učebního) poměru uděluje po slyšení závodní rady okresní úřad ochrany práce, v jehož obvodu jest závod. Je-li zaměstnanec zaměstnán mimo závod, uděluje souhlas okresní úřad ochrany práce, příslušný podle místa zaměstnání.
§ 6.
Tato úprava se vztahuje na pracovní (učební) poměry, založené soukromoprávní smlouvou. Neplatí však s výjimkou § 1 pro pracovní (učební) poměry Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů, které budou zvláště upraveny.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemi České a Moravskoslezské; provede je ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Ďuriš v. r.
Široký v. r.
Dr. Pietor v. r.
Dr. Šrámek v. r.
gen.