dnes je 22.6.2024

Input:

15/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské, platné do 15.11.1957

č. 15/1950 Zb.
[zrušené č. 55/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1950,
kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 27 odst. 2 zákona č. 32/1948 Sb., kterým se provádějí základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelního zákona):
§ 1.
Zřizovati a provozovati loutkové divadlo mohou:
a) stát, kraj, okres nebo obec, po případě sdružení okresů a obcí,
b) lidová družstva, která utvoří původci loutkových divadelních her nebo výkonní loutkářští umělci a zaměstnanci,
c) jiné právnické osoby, zejména loutkářské ochotnické spolky, které nevýdělečně sledují kulturní cíle.
§ 2.
(1) Provozovací povolení k stálému veřejnému provozování loutkového divadla udílí po slyšení příslušné vrcholné odborné a zájmové loutkářské organisace:
a) u loutkových divadel, jež mají být provozována v obvodu obce nebo okresu, okresní národní výbor,
b) u loutkových divadel, jež mají být provozována na území, přesahujícím obvod okresu nebo v obvodu kraje, krajský národní výbor,
c) u loutkových divadel, jež mají být provozována na území, přesahujícím obvod kraje, ministerstvo školství, věd a umění.
(2) Provozovací povolení k stálému veřejnému provozování loutkového divadla se uděluje nejméně na 3 roky buď pro pevné stanoviště nebo pro určité území.
(3) Povolení k provozování jednotlivého veřejného loutkového představení udílí okresní národní výbor.
§ 3.
Výtěžků loutkových divadel ochotnických má být užito především k loutkářským účelům.
§ 4.
(1) Povolení k provozování loutkových divadelních her udílí u divadelních děl vydaných tiskem krajský národní výbor, u divadelních děl tiskem nevydaných okresní národní výbor. Povolení platí pro správní obvod orgánu, který povolení udílí.
(2) U divadelních děl zaregistrovaných způsobem, který určí ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem informací a osvěty vyhláškou v Úředním listě, není třeba povolení podle odstavce 1. Provozování těchto děl je však třeba ohlásit nejméně 8 dní před provedením okresnímu národnímu výboru.
§ 5.
(1) Při provádění úkolů uvedených v divadelním zákoně je si vyžádati, pokud se týkají loutkářského divadelnictví, součinnost vrcholné odborné a zájmové organisace loutkářské, která může provádět odbornou činnost poradenskou prostřednictvím loutkářských referentů. Tito referenti jsou také odbornými poradci příslušných osvětových rad.
(2) Ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem informací a osvěty určí vyhláškou v Úředním listě, kterou organisaci je pokládat za vrcholnou odbornou a zájmovou organisaci loutkářskou.
§ 6.
Platnost všech dosud udělených povolení (licencí) pro loutková divadla končí nejpozději 6 měsíců po dni, kdy toto nařízení nabude účinnosti.
§ 7.
Toto nařízení se nevztahuje na neveřejná loutková představení, zejména školní, rodinná nebo jiná soukromá, dále na loutková varieté, t. j. němoherní artistické produkce bez jevištního děje, prováděné speciálně technicky