dnes je 21.7.2024

Input:

15/1954 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1954

č. 15/1954 Zb.
ROZPOČTOVÝ ZÁKON NA ROK 1954
ze dne 10. března 1954.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cíle státního rozpočtu.
Státní rozpočet je základním finančním plánem státu. Všechny finanční prostředky, které zabezpečuje pro plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, pramení z budovatelské práce pracujícího lidu. Proto budiž s nimi hospodařeno tak, aby byly splněny plánované úkoly výstavby, a to nákladem co nejmenším, a tak zajištěno užívání finančních prostředků k dalšímu rozvoji výroby a růstu národního důchodu, k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru.
§ 2.
Stanovení výše státního rozpočtu.
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se rozpočtují částkou 87 803 121 000,- Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 87 572 954 000,-Kčs, takže vyplývá přebytek v částce 230 167 000,-Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 14 880 517 000,- Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů, přecházejících do roku 1955, částku 275 495 600,- Kčs.
(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů procentní podíly na státních příjmech.
§ 3.
Hospodaření podle státního rozpočtu.
(1) Výdaje hospodářských a rozpočtových organisací, ať investiční nebo neinvestiční, mohou být prováděny jen v rámci částek plánovaných ve státním rozpočtu nebo ve finančních plánech hospodářských organisací.
(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, jestliže zajistí jeho úhradu vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Při tom však prostředků určených na výdaje investiční, na generální opravy a na výdaje osobní nesmí být použito k úhradě jiných výdajů.
(3) Národní výbory hospodaří v rámci svých vyrovnaných rozpočtů.
§ 4.
Odpovědnost vlády a jejích členů.
Vláda a každý její člen jsou při hospodaření státu odpovědni za to, že budou všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že příjmových částek státního rozpočtu bude alespoň dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.
§ 5.
Časové použití rozpočtových prostředků.
(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1954, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1954, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštích let.
(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1954, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.
§ 6.
Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření.
U návrhů zákonů, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, nařízení ministrů a nařízení sboru pověřenců (nařízení pověřenců), vládních usnesení, usnesení sboru pověřenců, vyhlášek a u všech jiných opatření ústředních úřadů buďtež s největší odpovědností zváženy také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního