dnes je 2.12.2023

Input:

15/1959 Sb., Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, platné do 31.10.1990

č. 15/1959 Zb.
[zrušené č. 403/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1959
o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
K dalšímu upevnění socialistických výrobních vztahů a k rozšíření materiální základny socialistického sektoru se tímto nařízením omezují práva nakládat s některými věcmi, které jsou užívány organizacemi socialistického sektoru, a usnadňuje se získat tyto věci do socialistického vlastnictví.
§ 2
(1) Toto nařízení se vztahuje na věci, které jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo soukromých právnických osob a jsou zcela, popřípadě převážně užívány organizacemi socialistického sektoru (dále jen „nájemce“) k plnění jejich úkolů, a to na základě nájemního nebo jiného právního poměru, vzniklého před počátkem účinnosti tohoto nařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na věci užívané na základě právních poměrů vzniklých podle vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, a na věci užívané jednotnými zemědělskými družstvy na základě právních poměrů vzniklých podle předpisů upravujících vztahy mezi těmito družstvy a jejich členy.
§ 3
(1) Pokud se v tomto nařízení nebo v prováděcích předpisech nestanoví jinak, smí jiné osoby než nájemce nakládat s věcmi uvedenými v § 2 odst. 1 (dále jen „najaté věci“) jen se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru, v jehož obvodu věc je (dále jen „příslušný orgán“).
(2) Právní úkony, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1, jsou neplatné.
§ 4
(1) Nájemce může najatou věc koupit, jestliže ji nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů. Předmětem koupě mohou být jen věci movité v ceně nejvýše 10 000 Kčs a věci nemovité v ceně nejvýše 50 000 Kčs.
(2) K platnosti kupní smlouvy je třeba souhlasu příslušného orgánu.
(3) Nedojde-li ke koupi, rozhodne na žádost nájemce o přechodu najaté věci do socialistického vlastnictví a o náhradě příslušný orgán.
(4) U najaté věci, kterou je člen lidového výrobního družstva povinen podle stanov odevzdat do vlastictví družstva, platí ustanovení odstavců 1 a 2 s tou odchylkou, že se za koupi považuje úplatné nabytí takové věci družstvem na základě rozhodnutí jeho orgánu.
§ 5
Příslušný orgán na žádost nájemce rozhodne vždy o přechodu najatých věcí do socialistického vlastnictví, přesahuje-li jejich cena částky uvedené v § 4 odst. 1 a potřebuje-li je nájemce nezbytně k plnění svých úkolů; o náhradě rozhodne zvlášť.
§ 6
Najatá věc přechází do socialistického vlastnictví dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu (§ 4 odst. 2 a 3 a § 5) nabude právní moci.
§ 7
Ministerstvo financí v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány vydá předpisy potřebné k provedení tohoto nařízení, zejména o řízení, ocenění, o cenách a o náhradách za převzaté věci.
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 25. března 1959; provedou je všichni členové