dnes je 16.4.2024

Input:

15/1964 Sb., Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964

č. 15/1964 Zb.
ZÁKON
ze dne 31. ledna 1964
o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního plánu
(1) Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1964, jehož cílem je vytvářet předpoklady pro obnovení plynulosti vztahů mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství a tím připravit základnu pro plnění perspektivních cílů, které stanovil XII. sjezd Komunistické strany Československa, jsou zejména tyto:
a) zvýší se celkový objem hrubé výroby
v průmyslu o 3, 6 %
zemědělské produkce o 6, 5 %
stavebních prací prováděných vlastními pracovníky stavebních organizací o 6, 0 %
veřejné přepravy zboží o 5, 7 %
b) investiční výstavba dosáhne objemu 54, 06 mld Kčs
c) maloobchodní obrat dosáhne objemu 106, 00 mld Kčs
d) na Slovensku se zvýší celkový objem hrubé výroby v
průmyslu o 7, 2 %
a zemědělské produkce o 12, 9 %;
investiční výstavba na Slovensku dosáhne objemu 17, 13 mld Kčs.
(2) Pro rozvoj výroby a růstu společenské produktivity práce budou vytvářeny předpoklady rychlejším zaváděním výsledků vědy a techniky.
§ 2
Úkoly státního rozpočtu
Státní rozpočet na rok 1964 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.
§ 3
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 130 414 335 000, - Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 130 318 335 000, - Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 96 000 000, - Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy a výdaje činí 31 353 300 000, - Kčs.
§ 4
Zrušuje se zákon č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.
 
Příloha 1 zákona č. 15/1964 Sb.
Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1964
 
Příjmy
Kčs
(v tisících)
Výdaje
Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství
113 160 504
Hospodářství
69 446 494
 
 
Kulturní a sociální opatření
47 177 368
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
13 105 400
Obrana a bezpečnost
10 948 160
Ostatní příjmy
4 148 431
Správa
2746 313
Úhrn
130 414 335
Úhrn
130 318 335
Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 90 000 tis. Kčs
Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
 
Příjmy
Kčs
(v tisících)
Výdaje
Kčs
(v tisících)
Přímé příjmy
14 545 700
Hospodářství
8 915 800
Příděl ze státního rozpočtu
16 807 600
Kulturní a sociální opatření
20 989 700
 
 
Správa
1447 800
Úhrn
31 353 300
Úhrn
31 353 300
Příloha 2 zákona č. 15/1964 Sb.
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
 
Kraj
Přímé příjmy
Příděly ze státního
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Národní výbor hl. m. Prahy
885 600
1655 800
2541 400
2541 400
Středočeský
1542 800
882 000
2424 800
2424 800
Jihočeský
666 500
949 900
1616 400
1616 400
Západočeský
860 900
1451 000
2311 900
2311 900