dnes je 21.4.2024

Input:

15/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky

č. 15/1965 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 24. února 1965,
jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození
Československé socialistické republiky
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Na paměť 20. výročí osvobození naší vlastí Sovětskou armádou zřizuje se Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto zákonného opatření.
§ 2
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
v z. Krajčír v. r.
 
STANOVY
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
Čl. 1
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky (dále jen „pamětní medaile“) je zřízena jako čestné uznání k ocenění mimořádných zásluh v boji proti hitlerovskému fašismu za osvobození Československa.
Čl. 2
Pamětní medaili lze propůjčit československým občanům, kteří mají mimořádné zásluhy v boji proti fašismu doma nebo za hranicemi, zejména těm, kteří se aktivně účastnili domácího odboje nebo partyzánských bojů se zbraní v ruce anebo jinak se významně podíleli na povstání českého lidu v roce 1945, jakož i těm, kteří byli za organizování protifašistické činnosti vězněni.
Čl. 3
Pamětní medaili lze propůjčit útvarům Československé lidové armády a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic protifašistického boje českého a slovenského lidu.
Čl. 4
Pamětní medaili propůjčuje president republiky na návrh vlády; jde-li o propůjčení medaile vojákům anebo příslušníkům ozbrojených sborů, předkládá návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra presidenta republiky přímo.
Čl. 5
Zároveň s pamětní medailí se vydá diplom.
Zemře-li vyznamenaný, ponechává se medaile pozůstalým k pietní úschově.
Čl. 6
Pamětní medaile je bronzový kruh o průměru 35 mm. Na líci medaile je kvetoucí lípa symbolizující rozvoj naší socialistické společnosti. Při okraji je nápis: „Dvacáté výročí osvobození ČSSR“ a letopočet 1965. Na rubu je samopal rozrážející svazek ostnatého drátu, symbolizující vítězství nad fašismem. Při okraji je nápis: „Za zásluhy v boji proti fašismu“ a letopočet 1945.
Stuha medaile je 38 mm široká a má základní barvu šedou. Uprostřed jsou tři 2 mm široké proužky v barvě bílé, červené a modré. Okraj stuhy tvoří 4 mm široký rudý pruh.
Čl. 7
Pamětní medaile se nosí na levé straně prsou za Pamětní medailí k 20. výročí Slovenského národního povstání. Nosí-li se jen stužka, je nepjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 m dlouhé.
Čl. 8
Věci pamětní medaile spravuje Kancelář presidenta republiky.