dnes je 7.12.2023

Input:

15/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli, platné do 30.4.2004

č. 15/1968 Zb.
[zrušené č. 395/2010 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. ledna 1968
o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli
Dne 9. prosince 1966 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli.
Podle svého článku 14 Úmluva vstoupila v platnost dnem 10. listopadu 1967.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky vedeny přáním upevňovat a rozšiřovat spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin a v zájmu ochrany území obou států před zavlečením karanténních škůdců, chorob rostlin a plevelů, dohodly se na tomto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují:
a) provádět na svém území nezbytná opatření proti karanténním škůdcům, chorobám rostlin a plevelům (dále jen škůdci rostlin), jejichž seznam je uveden v přílohách A a B k této Úmluvě;
b) uplatňovat všechna opatření, aby s vyváženými zásilkami rostlin a rostlinných výrobků (dále jen zásilky) nebo jinými způsoby nepronikali na území druhé smluvní strany škůdci rostlin uvedení v přílohách A a B k této Úmluvě;
c) při vývozu zásilek dodržovat karanténní předpisy dovozního státu;
d) opatřovat všechny vyvážené zásilky osvědčením o zdravotním stavu, vydaným příslušnými orgány vývozního státu a potvrzujícím, že zásilka je prosta škůdců rostlin, uvedených v přílohách k této Úmluvě.
Článek 2
Smluvní strany budou uplatňovat všechna nezbytná opatření k ochraně svých území před zavlečením škůdců rostlin ze třetích států.
Každá smluvní strana proto stanoví na svém území zásady podle nichž dovoz zásilek z kteréhokoliv třetího státu bude prováděn jen se souhlasem příslušných orgánů, které určí karanténní podmínky dovozu a využití zásilek.
Průvoz zásilek je dovolen tehdy, jestliže jsou vybaveny osvědčením o zdravotním stavu a odpovídají karanténním předpisům státu, jehož územím jsou zásilky prováženy.
Článek 3
Smluvní strany se zavazují:
a) vyvarovat se při vývozu zásilek používání sena, slámy, plev, listí a jiných odpadů zemědělských rostlin jako balícího materiálu a k tomu účelu přednostně používat piliny, hoblovačky a jiné materiály, které vylučují možnost přenášení škůdců rostlin;
b) zbavovat vyvážené zásilky všech odstranitelných zbytků zeminy;
c) odstraňovat z dopravních prostředků používaných k přepravě zásilek veškeré nečistoty a v případě potřeby je účinně asanovat.
Článek 4
Dovoz, vývoz a průvoz zásilek se bude provádět hraničními přechody, určenými příslušnými orgány smluvních stran.
Článek 5