dnes je 2.12.2023

Input:

15/1970 Sb., Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky

č. 15/1970 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Federálního shromáždění
ze dne 4. března 1970
o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1966 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Dnem počátku účinnosti tohoto zákonného opatření zaniká právo osobního užívání bytu občana, který se k tomuto dni protiprávně zdržuje mimo území Československé socialistické republiky.
(2) Pokud však občan zdržující se v cizině podal do 31. prosince 1969 žádost o prodloužení pobytu, zaniká jeho právo osobního užívání bytu po uplynutí jednoho měsíce od skončení platnosti výjezdní doložky prodloužené na základě této žádosti, zdržuje-li se nadále protiprávně v cizině nebo od vydání rozhodnutí orgánu, jímž byla žádost zamítnuta.
(3) Ustanovení § 179 odst. 1, § 180 odst. 1 a § 181 občanského zákoníku tím nejsou dotčena.
§ 2
(1) Na podkladě potvrzení vydaného příslušným orgánem ministerstva vnitra České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky o tom, že se občan zdržuje protiprávně mimo území Československé socialistické republiky, přidělí místní národní výbor po vyklizení byt, k němuž užívací právo ze zákonného opatření zaniklo, podle ustanovení zákona o hospodaření s byty a ustanovení občanského zákoníku.
(2) Jde-li o byt podnikový, byt ministerstva vnitra, byt v domech lidových bytových družstev, byt vystavený v podnikové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku, byt služební, byt z bytové výstavby jednotných zemědělských družstev a byt vojenský, postupuje příslušný orgán, popřípadě organizace podle ustanovení zákona o hospodaření s byty.
(3) Jde-li o byt v domě stavebního bytového družstva, postupuje představenstvo tohoto družstva obdobně podle odstavce 1.
§ 3
Občanovi, jehož právo užívat byt zaniklo podle § 1 tohoto zákonného opatření, není místní národní výbor povinen přidělit náhradní byt ani náhradní ubytování.
§ 4
Před přidělením bytu (§ 2) odstraní místní národní výbor věci, které jsou v bytě, a převezme je do úschovy. Nemůže-li je uschovat, prodá místní národní výbor věci náležející občanovi, jehož právo užívání bytu zaniklo podle § 1. Při prodeji postupuje podle předpisů upravujících prodej věcí mimo výkon rozhodnutí1) . Výtěžek prodeje složí místní národní výbor do úschovy u státního notářství.
§ 5
Soud zastaví řízení o zrušení práva osobního užívání bytu zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákonného opatření, jestliže důvodem návrhu je skutečnost, že se odpůrce zdržuje protiprávně mimo území Československé socialistické republiky. Usnesení o zastavení řízení, proti němuž není opravný prostředek přípustný, doručí soud jen navrhovateli; o zastavení uvědomí místní národní výbor, v jehož obvodě je byt.
§ 6
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Svoboda v. r.
Dr.