dnes je 22.6.2024

Input:

150/1947 Sb., Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata

č. 150/1947 Zb.
DOHODA
o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a vrácení měnového zlata
Jménem republiky Československé!
Dne 21. prosince 1945 byla v Paříži sjednána tato dohoda:
DOHODA
o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
Vlády Albanie, Spojených států amerických, Australie, Belgie, Kanady, Dánska, Egypta, Francie, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska, Řecka, Indie, Lucemburska, Norska, Nového Zélandu, Nizozemska, Československa, Jihoafrické Unie a Jugoslávie, hodlajíce spravedlivě mezi sebou rozděliti úhrn statků, o nichž podle ustanovení této dohody a podle ustanovení dohodnutých 1. srpna 1945 v Postupimi mezi vládami Spojených států amerických, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Svazu sovětských socialistických republik se prohlašují nebo o nichž bude prohlášeno, že jich lze použíti jako reparací od Německa (dále jen „německé reparace“), a hodlajíce zříditi Mezispojenecký reparační úřad a stanoviti spravedlivý postup při vrácení měnového zlata,
dohodly se takto:
ČÁST I.
Německé reparace
Článek 1.
Reparační podíly
A. Německé reparace (s výjimkou prostředků, které budou přiděleny podle ustanovení článku 8 části I této dohody) se rozdělí na tyto kategorie:
kategorie A, jež bude zahrnovati všechny druhy německých reparací vyjma ty, které jsou zahrnuty v kategorii B,
kategorie B, zahrnující všechno průmyslové a jiné provozní zařízení odvezené z Německa, jakož i námořní obchodní lodě a plavidla pro vnitrozemskou dopravu.
B. Každá signatární vláda bude míti právo na procentuální podíl na celkové hodnotě kategorie A a na procentuální podíl na celkové hodnotě kategorie B, jak jest vyznačen pro tuto vládu v níže uvedené tabulce podílů.
Tabulka podílů
 
Země
Kategorie
Kategorie
 
A
B
Albanie
0,05
0,35
Spojené státy americké
28,00
11,80
Australie
0,70
0,95
Belgie
2,70
4,50
Kanada
3,50
1,50
Dánsko
0,25
0,35
Egypt
0,05
0,20
Francie
16,00
22,80
Spojené království
28,00
27,80
Řecko
2,70
4,35
Indie
2,00
2,90
Lucembursko
0,15
0,40
Norsko
1,30
1,90
Nový Zéland
0,40
0,60
Nizozemsko
3,90
5,60
Československo
3,00
4,30
Jihoafrická Unie 1)
0,70
0,10
Jugoslávie
6,60
9,60
Úhrn
100,00
100,00
C. S výhradou ustanovení odstavce D uvedeného níže má každá signatární vláda nárok na podíl na celkovém množství všech námořních obchodních lodí podle ustanovení článku 5 části I této dohody pod podmínkou, že hodnota námořních obchodních lodí jí přidělených nebude převyšovati hodnotu jejího podílu na úhrnu statků kategorie B.
S výhradou ustanovení odstavce D níže má každá signatární vláda také nárok na část německého majetku v zemích, které za války s Německem zůstaly neutrálními, odpovídající jejímu procentuálnímu podílu v kategorii A.
Rozdělení mezi signatární vlád statků, určených pro německé reparace, jiných než námořní obchodní lodě, mimo plavidla pro vnitrozemskou dopravu a německý majetek v zemích, které zůstaly neutrálními ve válce s Německem, bude provedeno podle zásad, uvedených v článku 4 části I této dohody.
D. Dostane-li některá