dnes je 21.4.2024

Input:

150/1969 Sb., Zákon o přečinech, platné do 30.6.1990

č. 150/1969 Zb.
[zrušené č. 175/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1969
o přečinech
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ
Obecná ustanovení
§ 1
Přečin
(1) Přečinem je zaviněný, pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně a jenž nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu.
(2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není přečinem, i když jinak vykazuje jeho znaky.
ČÁST DRUHÁ
Zvláštní ustanovení
§ 2
Pro přečin proti zájmům socialistického hospodářství bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo
a) poškozuje spotřebitele zejména tím, že předražuje zboží nebo služby nebo je šidí na jakosti, množství nebo váze anebo zboží před spotřebiteli zatajuje nebo váže jeho prodej na odběr jiného zboží,
b) jako pracovník socialistické organizace v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služby zvýhodňuje spotřebitele, od nichž přijme nebo si dá slíbit úplatek nebo jinou neoprávněnou výhodu,
c) soustavně provozuje v menším rozsahu neoprávněnou soukromou výrobní nebo jinou výdělečnou činnost za tím účelem, aby získal trvalejší zdroj příjmů,
d) opatřuje si nebo hromadí předměty potřeby v úmyslu se ziskem je prodat nebo získat jiný neoprávněný prospěch,
e) skupuje bez potřeby větší množství zboží, kterého je na trhu nedostatek,
f) jednáním proti předpisům o devizovém hospodářství získá majetkový prospěch nikoliv nepatrný nebo jím způsobí devizovému hospodářství škodu nikoliv nepatrnou,
g) v úmyslu neoprávněně se obohatit požaduje nebo si dá slíbit za převod bytu, za převod anebo prodej nemovitosti nebo jiné věci větší hodnoty přemrštěnou cenu, popřípadě jinou neoprávněnou výhodu.
§ 3
(1) Pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci,
kdo způsobí na cizím majetku škodu nepřevyšující 1500 Kčs zejména tím, že
a) přivlastní si věc tím, že se jí zmocní,
b) přivlastní si věc, která mu byla svěřena,
c) ke škodě takového majetku se obohatí tím, že uvede někoho v omyl nebo něčího omylu využije,
d) zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc.
(2) Pro přečin proti majetku v socialistickém vlastnictví bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 2000 Kčs,
kdo z nedbalosti způsobem svědčícím o neodpovědném postoji k socialistickému vlastnictví způsobí na takovém majetku škodu nepřevyšující částku 5 000 Kčs.
§ 4
Pro přečin pytláctví bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci,
kdo neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo kdo loví zvěř nebo ryby v době hájení, pokud vzhledem k výši způsobené škody nejde o trestný čin.
§ 5
Pro přečin proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou