dnes je 22.6.2024

Input:

151/1945 Sb., Vyhláška o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru

č. 151/1945 Zb.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 3. října 1945
o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru.
§ 1.
Podle ustanovení § 8, odst. 2, zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), stanoví ministerstvo financí se souhlasem nejvyššího úřadu cenového sazby poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru, jak jsou uvedeny v příloze.
§ 2.
Tyto sazby platí v zemích České a Moravskoslezské a nabývají účinnosti osmým dnem po vyhlášení a vztahují se na všechny objednávky, které budou vyřízeny od tohoto dne. Týmž dnem pozbývají platnosti vyhlášky ministerstva financí ze dne 18. května 1929, č. 75 Sb. a ze dne 31. prosince 1932, č. 14/1933 Sb.
 
Dr. Šrobár v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 151/1945 Sb.
Sazby poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru.
 
Číslo pol.
Označení vyžádaného předmětu nebo práce
Stanovená sazba poplatků
Poznámka
 
 
Kčs
h
 
1
2
3
4
 
Oddíl I.
 
 
K pol. č. 1.
 
Za prosté (neověřené) kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
 
 
List větší než polovina celého listu počítá se za cenu listu celého. Půl listu a list velikost menší počítá se za poloviční cenu listu celého. Otisk mapového listu, na němž je zobrazena kresba v proužku užším než 5 cm, která by měla býti podle platných předpisů přikreslena k sousedícímu mapovému listu, vydá se zdarma, objedná-li strana zároveň uvedený sousedící mapový list.
1
Za nezměněné otisky katastrálních map za poloviční cenu listu a rok vyhotovení:
 
 
 
 
A. Pro potřebu stran:
 
 
 
 
a) s vytištěnými parcelními čísly za list
 
 
 
 
1. při objednávce před vytisknutím
50
-
 
 
2. při objednávce po vytisknutí
100
-
 
 
b) bez vytištěných parcelních čísel, za list
25
-
 
 
B. Pro úřední potřebu soudů a státních úřadů (ústavů) civilních, vojenských, pro potřebu státních podniků, aby mohly splniti své správní úkoly, a pro potřebu obcí, okresů a zemí, pokud toho nezbytně potřebují k obstarávání úkolů veřejné správy:
 
 
K pol. č. 1 B.
Potřeba musí býti prokázána a objednávka podepsána přednostou soudu, úřadu, ústavu, nebo podnikového úřadu a pokud jde o objednávky svazků územní samosprávy, předsedou místního, okresního nebo zemského národního výboru.
 
a) s vytištěnými parcelními čísly za list:
 
 
 
 
1. při objednávce před vytisknutím
25
-
 
 
2. při objednávce po vytisknutí
50
-
 
 
b) při objednávce více než 10 otisků téhož listu s vytištěnými parcelními čísly snižuje se sazba uvedená pod a) o 50 %.
 
 
Podle této sazby se účtují objednávky, jimž nepřísluší žádné jiné zákonné snížení sazeb.
 
c) bez vytištěných parcelních čísel, za list
12
50
 
 
C. Byly-li vyhotoveny otisky katastrálních map na jiném než slabém papíře nebo byly-li upraveny na způsob příruční katastrální mapy, počítá se k sazbě pod A. nebo B. ještě příplatek a to za:
 
 
K pol. č. 1 C.
Čtvrtkou se rozumí čtvrtina plochy normálního sekčního listu katastrální mapy, o rozměrech předepsaných pro to které měřítko, a to sekčním rámcem.