dnes je 26.5.2024

Input:

151/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť Slovenského národního povstání

č. 151/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25.srpna 1947
o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19.října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Na paměť slovenského národního povstání se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.
(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.
(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé a pod ním nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích. Dole vpravo od státního znaku jest značka původcova „O.Š“.
(4) Na rubu padesátikoruny jest v pravé části plochy vzpřímená postava ženy bojovnice v řasnaté pláštěnce, symbolisující slovenské národní povstání. Levou rukou drží pušku, v pravé ruce nese šestilistou lipovou ratolest. V levé horní části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí „50“. V měsíčkovité ploše vpravo při okraji mince jsou data tříletí slovenského národního povstání „1944*29.8*1947“. Pod pravou rukou ženy jest značka původcova „P“.
(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.
§ 2.
Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 28.srpna 1947.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v.r.