dnes je 3.12.2023

Input:

151/1961 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů, platné do 3.6.1970

č. 151/1961 Zb.
[zrušené č. 54/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti a generálního prokurátora
ze dne 28. prosince 1961
o rejstříku trestů
Ministr spravedlnosti a generální prokurátor stanoví k provedení zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
§ 1
Rejstřík trestů vede Generální prokuratura.
§ 2
(1) Do rejstříku trestů se zapisují pravomocná odsouzení pro trestný čin, a to i když od potrestání bylo upuštěno.
(2) Rozhodnutí místního lidového soudu o trestném činu se do rejstříku trestů nezapisují.
(3) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též odsouzení vyslovená cizozemskými soudy.
§ 3
Zápisy týkající se osob, které zemřely nebo jsou starší 80 let, se z rejstříku trestů odstraňují.
§ 4
Soudy a jiné státní orgány jsou bezodkladně povinny sdělovat Generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 5
(1) Národnímu výboru, místnímu lidovému soudu nebo jinému státnímu orgánu, jakož i státní či jiné socialistické organizaci se vydá na jejich žádost výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů se vydá na žádost také osobě, jíž zápis se týká.
(2) Ve výpisu z rejstříku trestů se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení pro trestné činy, pokud se podle zákona na pachatele nehledí jako by odsouzen nebyl (§ 39 odst. 3, § 45 odst. 3, § 50 odst. 2, § 60 odst. 4 a § 70 odst. 3 tr. zák.).
§ 6
Pro účely trestního řízení se vydá soudu, prokurátoru, vyšetřovacímu orgánu a ministerstvu spravedlnosti opis rejstříku trestů.
§ 7
Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany č. 51/1957 Sb., o rejstříku trestů, ve znění nařízení č. 66/1958 Sb., se zrušuje.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.
 
Ministr spravedlnosti:
dr. Neuman v. r.
Generální prokurátor:
dr. Bartuška v. r.