dnes je 3.12.2023

Input:

151/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků, platné do 31.3.1981

č. 151/1964 Zb.
[zrušené č. 27/1981 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků
Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky
a) farmaceutických výrobků a výrobků zdravotnické techniky uvedených v příloze č. 1,
b) veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků pro veterinární, humánní a jiné účely; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.
Dodávky výrobků
§ 2
Uzavírání hospodářských smluv
(k § 152 a násl. zákona)
(1) Smlouvy o dodávce veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků pro veterinární, humánní a jiné účely se uzavírají, pokud se organizace nedohodnou jinak, na roční období. Na dodávky ostatních výrobků uzavírají se na podkladě smluv o přípravě dodávek smlouvy na čtvrtletní období.
(2) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku), členěný popřípadě na čtvrtletí, u veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků nejpozději 45 dnů, u brýlových skel, skel volné optiky, brýlových obrub nejpozději 75 dnů a u ostatních výrobků nejpozději 60 dnů před počátkem období, v němž má být započato s plněním.
§ 3
Množství
(k § 175 zákona)
Dodaná množství výrobků se mohou odchylovat od množství sjednaných ve smlouvě u galenických výrobků a imunobiologických přípravků humánních o ± 10 %, u léčivých drog, vitaminových a antibiotických doplňků, vitaminových koncentrátů a brýlových skel o ± 5 %.
§ 4
Minimální expediční množství
(k § 176 zákona)
Minimální expediční množství výrobků jsou uvedena v příloze č. 2.
§ 5
Dodací lhůty
(k § 187 zákona)
(1) Měsíční dodávky dentálních přípravků ve čtvrtletí je možno uskutečnit pouze při dodávkách přesahujících 300 balení jednoho druhu a odstínu. Dodávky nedosahující 300 balení jednoho druhu a odstínu budou rozvrženy rovnoměrně na 2 měsíční dodávky a dodávky nedosahující 100 balení jednoho druhu a odstínu budou dodávány jednou za čtvrtletí.
(2) U dodávek vitaminových a antibiotických doplňků a vitaminových koncentrátů je dodavatel povinen splnit do 15. dne každého měsíce 50 % měsíční dodávky. Sortiment je povinen splnit do konce každého měsíce. U dodávek do 7 tun nesmějí být dodací lhůty témuž příjemci delší než 30 dnů.
(3) U dodávek veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků, jejichž doba použitelnosti je kratší než 2 měsíce, jsou organizace povinny sjednat dodací lhůty s přesností nejméně na 15 dnů.
(4) Je-li vzhledem k tepelným poměrům (mrazy nebo