dnes je 25.2.2024

Input:

151/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu

č. 151/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o zřízení EXICA, podniku zahraničního obchodu
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik pro zahraniční obchod, jehož název zní: EXICO, podnik zahraničního obchodu (dále jen „podnik“).
§ 2
(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz obuvi, rukavic, kožené konfekce, obuvnických a umělých materiálů, kůží, kožek, kožešin a usní.
(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz nebo dovoz je podniku vyhrazen, stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(3) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.
§ 3
Sídlem podniku je Praha.
§ 4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.
(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.
(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.
(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.
§ 5
(1) Podnik řídí generální ředitel jmenovaný ministrem zahraničního obchodu a jemu osobně odpovědný.
(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.
(3) Generální ředitel skládá při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plnit své povinnosti.
(4) Na návrh generálního ředitele pověří ministr zahraničního obchodu jednoho nebo několik náměstků generálního ředitele jeho zastupováním v plném rozsahu jeho pravomoci.
(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vhodná opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.
§ 6
Základní jmění podniku činí 25 000 000 Kčs.
§ 7
(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.
(2) Bližší předpisy o poslání a hlavních úkolech podniku, o jeho organizaci, hospodaření, provádění obchodní činnosti a o dozoru ministerstva zahraničního obchodu vydává ministr zahraničního obchodu. Financování, úvěrování, platební styk, fakturování a pokladní operace podniku upravují zvláštní přepisy.
§ 8
(1) Dnem 1. července 1966 přecházejí na podnik práva a závazky Centrotexu, podniku zahraničního obchodu, které vznikly před 1. červencem 1966 z obchodů se zbožím, jež bylo do 30. června 1966 vyhrazeno tomuto podniku a jež bude od 1. července 1966 vyhrazeno zřizovanému podniku.
(2) Jiná práva a závazky Centrotexu, podniku zahraničního obchodu, vzniklé před 1. červencem 1966 v souvislosti a předmětem podnikání, který je od 1. července 1966 vyhrazen podniku, přecházejí tímto dnem na podnik pokud se oba podniky nedohodnou v jednotlivých případech jinak.
(3) Práva příslušející třetím osobám podle jiných právních předpisů nejsou přechodem práv a závazků podle odstavců 1 a 2 dotčena.
§ 9
Podnik může uzavírat smlouvy o sdružení s dodavatelskými a odběratelskými hospodářskými organizacemi za účelem zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a ke zvyšování ekonomické