dnes je 29.2.2024

Input:

152/1948 Sb., Zákon o volbě presidenta republiky

č. 152/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 12. června 1948
o volbě presidenta republiky.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Presidenta republiky volí Národní shromáždění.
§ 2.
K platnosti volby je třeba, aby v čas volby byla ve schůzi přítomna nadpoloviční většina poslanců.
§ 3.
(1) Volba se koná ve veřejné schůzi bez rozpravy.
(2) Pro tuto schůzi platí jednací řád Národního shromáždění, pokud tento zákon neustanovuje jinak.
§ 4.
(1) Při první volbě rozhoduje třípětinová většina přítomných poslanců.
(2) Nedosáhne-li se tohoto výsledku při první volbě, koná se volba druhá.
(3) Nedosáhne-li nikdo ani při druhé volbě třípětinové většiny, koná se užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří při druhé volbě dostanou největší počet hlasů; při rovnosti hlasů se určí losem, který kandidát má být pojat do užší volby.
(4) Hlasy odevzdané při užší volbě někomu jinému nežli některému z obou kandidátů pojatých do této volby jsou neplatné.
(5) V užší volbě je zvolen ten z kandidátů, který dostane větší počet hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje los.
§ 5.
(1) Před první volbou může skupina nejméně 100 poslanců navrhnout společného kandidáta na úřad presidenta republiky. Je-li podán jen jeden takový návrh, vykoná se první volba zdvižením ruky nebo povstáním.
(2) Jinak se při volbě presidenta republiky hlasuje lístky.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
podle § 72, odst. 2 ústavy.
Dr. John v. r.
Široký v. r. Kopecký v. r.
Laušman v. r. Fierlinger v. r. Zápotocký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Clementis v. r. Krajčír v. r.
arm. gen. Svoboda v. r. Petr v. r.
Dr. Ševčík v. r. Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r. Nosek v. r. Erban v. r.
Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.
 
též na místě presidenta republiky