dnes je 26.2.2024

Input:

152/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku, platné do 30.4.1953

č. 152/1949 Zb.
[zrušené č. 13/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. června 1949,
jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20 zákona ze dne 16. června 1949, č. 151 Sb., o Československé poště, národním podniku:
Organisační statut
Československé pošty, národního podniku.
Oddíl I .
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Název podniku zní „Československá pošta, národní podnik“. Sídlem podniku je Praha.
§ 2.
Předmětem provozování podniku je obstarávání styku poštovního, telegrafního a telefonního. Podnik může obstarávati také jiné činnosti, je-li to se zřetelem na jeho zařízení s hlediska národohospodářského účelné a hospodárné, pokud tím nebude ohrožen předmět jeho provozování; o tom, zda podnik převezme tyto další úkoly, rozhodne ministerstvo pošt v dohodě s věcně příslušným ministerstvem.
§ 3.
Podnik může vykonávati a obstarávati, pokud je to nutné nebo účelné, samostatně pomocné práce, jež slouží předmětu jeho činnosti podle § 2 nebo vybudování a udržování jeho zařízení, aniž k tomu potřebuje oprávnění podle živnostenskoprávních předpisů. Sem spadají zejména tyto pomocné práce (činnosti), které jednotným hospodářským plánem nejsou uloženy jiným podnikům:
a) zřizování a udržování zařízení sloužících ke zprostředkování zpráv,
b) montážní práce v rozsahu, pokud je neprovádí jiný národní podnik,
c) opravy a zkoušky telekomunikačních zařízení,
d) tisk poštovních známek, cennin a jiných provozních potřeb,
e) opravy a udržování vlastních vozidel,
f) silnoproudé instalace malého rozsahu v budovách vlastních i najatých,
g) menší stavební úpravy a stavebně-udržovací práce v objektech, jež slouží provozování podniku,
h) opravy vlastního provozního zařízení,
ch) školení a zkoušení řidičů motorových vozidel a vyhotovování řidičských průkazů,
i) péči o vlastní zaměstnance (stravovny, nocležny a j.).
§ 4.
Vyhlášky určené uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, v Poštovním věstníku.
§ 5.
(1) Podnik je oprávněn trvale veřejně užívati
a) vlastnické značky „ČSP“,
b) zvláštního podnikového znaku,
c) státního znaku samostatně nebo v podnikovém znaku.
(2) Zevní úpravu a způsob užívání státního a podnikového znaku schvaluje ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem vnitra.
Oddíl II.
Správa podniku.
§ 6.
(1) Správa podniku přísluší řediteli.
(2) Ředitele podniku ustanovuje a odvolává vláda po slyšení jednotné odborové organisace. Ředitel se může vzdáti své funkce prohlášením, jež vyžaduje ke své účinnosti přijetí ministrem pošt.
(3) Ředitelem může býti toliko československý občan, který má odborné vědomosti a zkušenosti a je státně spolehlivý a občansky bezúhonný.
(4) Ředitel nesmí vykonávati zaměstnání, funkci nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku, ani nesmí provozovati jakýkoliv výdělečný podnik, ani se na něm účastniti.
(5) Ředitel vykoná slib do rukou ministra pošt, že bude plniti své povinnosti v souladu se zájmy státu.
(6) Vykonávaje svou funkci je ředitel povinen jednati s péčí řádného hospodáře a osobně