dnes je 17.4.2024

Input:

152/1950 Sb., Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby, platné do 31.3.1964

č. 152/1950 Zb.
[zrušené č. 26/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 25. října 1950
o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl 1.
Plavební bezpečnost a plavební orgány.
§ 1.
Aby vnitrozemní plavba přispívala k úspěšné výstavbě a k rozvoji národního hospodářství, je třeba zajistit její řádný a bezpečný provoz. Plnění tohoto úkolu přísluší především ministerstvu dopravy a národním výborům.
§ 2.
(1) Provozovatelé plavby jsou povinni dbát toho, aby nikoho neohrožovali nebo nepoškozovali a aby nerušili řádný a bezpečný provoz vnitrozemní plavby.
(2) Provoz a zajištění bezpečnosti plavby (dále jen „plavební bezpečnost“) upravuje ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými ministry nařízeními, v nichž může vedle plavebního pořádku a povinností provozovatelů plavby upraviti zejména též povinnosti držitelů břehů a majitelů vodních děl, jakož i otázky provozu a používání přístavů a překladišť.
(3) Nařízení vydaná podle odstavce 2 mohou bližší úpravu svěřit obecným právním předpisům ministerstva dopravy nebo národních výborů.
§ 3.
(1) Péče o plavební bezpečnost přísluší národním výborům a ministerstvu dopravy.
(2) Přímý dozor na dodržování předpisů o plavební bezpečnosti vykonávají orgány pověřené národními výbory (dále jen „plavební orgány“).
(3) Je-li nebezpečí v prodlení, mohou plavební orgány učinit předběžná opatření nutná k zajištění plavební bezpečnosti, k nimž je jinak oprávněn národní výbor.
§ 4.
Ministr dopravy v dohodě s příslušnými ministry vydá pro plavební orgány předpisy
a) o jejich služební pravomoci,
b) o služebních znacích a vlajkách,
c) o úpravě stejnokroje a výstroje a o způsobu vyzbrojení.
§ 5.
Plavební orgán může při výkonu služby požadovat od každého, aby poslechl jeho pokynů, výzvy nebo příkazů. Ministerstvo dopravy stanoví způsob, jakým se tyto pokyny, výzvy nebo příkazy dávají.
§ 6.
Zbraně smí plavební orgán při výkonu služby použíti, šetře opatrnosti podle okolností případu potřebné, jen
a) v případě nutné obrany, aby odvrátil násilný útok, jenž na něj byl učiněn, nebo který mu bezprostředně hrozí, nebo jímž se ohrožuje život jiné osoby,
b) nelze-li jinak překonati odpor směřující ke zmaření jeho služebního výkonu,
c) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku.
§ 7.
Plavební orgán má právo při výkonu služby žádat o vhodnou součinnost každý orgán veřejné správy; tyto orgány jsou povinny poskytnout podle možnosti potřebnou pomoc.
§ 8.
Plavební orgány budou vzaty do přísahy; předpisy o přísaze vydá ministr dopravy.
Oddíl 2.
Plavební znaky a světla.
§ 9.
(1) K zajištění bezpečnosti plavby slouží též plavební znaky a světla.
(2) Vlastníci (uživatelé) pozemků a objektů, na kterých mají býti umístěny plavební znaky a světla, předepsané zvláštními předpisy, jsou povinni trpěti za přiměřenou náhradu zařízení, umístnění, udržování a obsluhu těchto znaků a světel na svém majetku.
(3) Na pozemcích a objektech, které jsou ve vlastnictví státu a slouží veřejným účelům, lze zřizovati plavební znaky a světla pouze v dohodě s