dnes je 3.12.2023

Input:

152/1961 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, platné do 30.11.1962

č. 152/1961 Zb.
[zrušené č. 111/1962 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva výstavby
ze dne 30. listopadu 1961
o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.
Ministerstvo výstavby v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Ustanovení § 32 odst. 5 vyhlášky ministerstva stavebnictví č. 231/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a zní takto:
„(5) Po předchozím souhlasu okresního národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy) mohou být výjimečně odevzdány a převzaty nedokončené objekty bytové a občanské výstavby zahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby, pokud k jejich úplnému dokončení chybí:
a) výtahy,
b) zařízení vzduchotechnická,
c) zařízení CO,
d) portály v obchodních místnostech,
e) v době od 1. prosince 1961 do 30. dubna 1962, vnější omítky s mokrým výrobním procesem,
f) práce zahradnické (vysázení stromů a keřů, vysetí trávníků apod.), které mohou být provedeny jen v odpovídajících ročních obdobích.
Totéž platí obdobně o bytové a občanské výstavbě, nezahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby s tou odchylkou, že v těchto případech je místo souhlasu okresního národního výboru třeba souhlasu úředního investora.
V zápise o odevzdání a převzetí musí být stanovena lhůta, kdy chybějící práce budou připraveny k odevzdání a převzetí; u omítek uvedených pod písm. e) nesmí být tato lhůta delší než do 31. července 1962.
Po dokončení jednotlivých chybějících prací, uvedených pod písm. a) až e) dodavatel odevzdá a odběratel převezme tyto práce dodatkem k původnímu zápisu.
Nedodrží-li dodavatel tuto lhůtu, je povinen zaplatit odběrateli penále 500,- Kčs za každý den prodlení,nejvýše však 2 % z ceny všech prací sjednaných ve smlouvě.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1961.
 
První náměstek ministra:
inž. Pánek v. r.