dnes je 22.6.2024

Input:

154/1945 Sb., Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci, platné do 31.12.1948

č. 154/1945 Zb.
[zrušené č. 90/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.
Zaměstnancům povinně pojištěným pro případ nemoci
podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,
podle vládního nařízení ze dne 9. července 1941, č. 365 Sb., o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,
podle vládního nařízení ze dne 15. března 1943, č. 70 Sb., o pojištění u bratrských pokladen, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, a
podle obdobných předpisů upravujících nemocenské pojištění zaměstnanců na Slovensku
se poskytnou rodinné přídavky, pečují-li o nezaopatřené děti (§ 2) a jsou-li splněny ostaní podmínky tohoto zákona.
§ 2.
(1) Za nezaopatřené se považují děti do osmnácti let, a to:
a) manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené,
b) nemajetní schovanci, je-li péče poskytována bezplatně,
nepřesahuje-li jejich vlastní důchod zvýšený o přídavek podle tohoto zákona 7200,- Kčs ročně.
(2) Za nezaopatřené se považují i děti starší osmnácti let, nejvýše však do dvacetičtyř let,
a) připravují-li se na budoucí povolání jako učňové a nepřesahuje-li jejich mzda včetně naturálního zaopatření spolu s rodinným přídavkem 7200,- Kčs ročně.
Učňové v hornictví se považují až do skončení učební doby za nezaopatřené;
b) studují-li na řádném učilišti a nemají-li příjmu, který by přesahoval spolu s rodinným přídavkem 7200,- Kčs ročně;
c) jsou-li pro duševní nebo tělesnou chorobu k výdělku nezpůsobilé.
(3) Sbíhá-li se nárok na přídavek u více osob na totéž dítě, má nárok na přídavek ta z nich, která má dítě v přímém zaopatření.
§ 3.
(1) Zaměstnanci se poskytuje za každé nezaopatřené dítě (§ 2) rodinný přídavek, který činí 150,- Kčs za každý kalendářní měsíc, v němž byl povinně pojištěn pro případ nemoci aspoň 25 dnů. Byl-li zaměstnanec v kalendářním měsíci povinně pojištěn méně než 25 dnů, poskytuje se poměrná část rodinného přídavku, která činní 6,- Kčs za každý den povinného nemocenského pojištění. Do doby povinného nemocenského pojištění se nezapočítává doba nad pět dnů, po kterou zaměstnanec nemá nároku na mzdu (služné). Přídavek se neposkytne, nebyl-li zaměstnanec v kalendářním měsíci povinně pojištěn aspoň 6 dnů pro případ nemoci.
(2) Nárok na rodinný přídavek přísluší také za dobu, po kterou oprávněná osoba má nárok na nemocenské podle předpisů o veřejnoprávním nemocenském pojištění.
§ 4.
(1) Nárok na rodinný přídavek nepřísluší osobám, které pozbyly československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, s výjimkou osob, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.
(2) Pokud zaměstnavatel poskytuje osobě uvedené v § 1 přídavek na dítě (výchovné, vychovávací přídavek a pod.), je oprávněn až do výše uvedené v § 3 si