dnes je 22.6.2024

Input:

154/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile, platné do 30.12.1992

č. 154/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. června 1946,
jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech toto:
§ 1.
(1) Zřizuje se Československá Jánošíkova medaile jako vojenské vyznamenání pro ty československé partyzány (§ 1 zákona ze dne 14. února 1946, č. 34 Sb., jímž se vymezuje pojem „československý partyzán“) a pro ty příslušníky spojeneckých států, kteří vynikajícím způsobem přispěli k organisování československých partyzánských jednotek nebo se vyznamenali v bojích těchto jednotek na území republiky Československé nebo mimo její hranice.
(2) Bližší ustanovení o medaili obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování medaile cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Široký v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.
 
STANOVY
Československé Jánošíkovy medaile.
Čl. 1.
Československá Jánošíkova medaile (v dalším jen medaile) se zřizuje se souhlasem presidenta republiky nařízením československé vlády jako vojenské vyznamenání pro ty československé partyzány ve smyslu § 1 zákona č. 34/1946 SB. a pro ty příslušníky spojeneckých států, kteří vynikajícím způsobem přispěli k organisování československých partyzánských jednotek nebo se vyznamenali v bojích těchto jednotek na území republiky Československé nebo mimo její hranice.
Čl. 2
Medaile má jeden stupeň a uděluje se na návrh ministerstva národní obrany.
Čl. 3.
Medaili uděluje president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je president republiky k tomu zmocní.
Čl. 4.
Medaile je bronzový terč o průměru 35 mm. Na líci medaile je zobrazena postava Jánošíkova a souběžně s jejím okrajem je heslo „Vol radšej nebyť ako byť otrokom“. Na rubu medaile je nápis „Za odvahu v partyzánských bojích Čechů a Slováků 1939 - 1945“ a pod letopočtem vavřínová snítka. Stužka medaile je 40 mm široká, tmavě zelená, s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Medaile se nosí v pořadí za Československou medailí za chrabrost před nepřítelem.
Čl. 5.
Medaile se uděluje jen jednou, a to doživotně a bezplatně. In memoriam se neuděluje. Vyznamenaný dostane zároveň dekret potvrzující, že mu byla medaile udělena a že je oprávněn ji nositi.
Čl. 6.
V případě úmrtí vyznamenané osoby ponechají se medaile a dekret dědicům na památku. Nesmějí však medaili nositi.
Čl. 7.
Vyznamenaný pozbývá medaili, byl-li soudem odsouzen pro trestný čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů, vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků. Odsouzený je v tomto případě povinen vrátiti medaili