dnes je 26.5.2024

Input:

154/1949 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva

č. 154/1949 Zb.
[zrušené nepriamo č. 93/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15. června 1949,
jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb., o úpravě svátkového práva, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1948, č. 78 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 se vkládá za odstavcem 4 nový odstavec 5, který zní:
„(5) Vyžadují-li toho hospodářské zájmy státu, může vláda v době, uvedené v odstavci 3, větě první, usnesením pro jednotlivý rok stanoviti, že pro státně uznaný svátek nebo památný den, na nějž se nevztahuje ustanovení odstavce 3, neplatí v dotčeném roce ustanovení o nedělích. Za takový svátek (památný den) určí vláda zároveň náhradní volný den, pro který pak platí ustanovení o státně uznaných svátcích a památných dnech.“
2. V § 3 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6.
3. § 7 zní:
„Ustanovení §§ 4 až 6 se nevztahují na dny, pro něž podle ustanovení § 3, odst. 3, věty prvé nebo podle usnesení vlády učiněného ve smyslu ustanovení - 3, odst. 5, věty prvé neplatí ustanovení o nedělích.“
Čl. II.
Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil plné znění zákona č. 248/1946 Sb., jak vyplývá z předpisů jej měnících a doplňujících.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Erban v. r.