dnes je 25.2.2024

Input:

154/1964 Sb., Vyhláška ministra - předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací, platné do 31.8.1973

č. 154/1964 Zb.
[zrušené č. 80/1973 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra - předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky
ze dne 1. července 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací
Ministr-předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky všech strojních početních prací mimo práce vývojové.
§ 2
Uzavírání hospodářských smluv
(1) Smlouva se uzavírá písemně, a to zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku a na veškerý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny. Podkladem pro uzavření smlouvy je stanovený nebo dohodnutý projekt, popřípadě dohodnutý pracovní postup, určující zejména úpravu a náležitosti dokladů ke zpracování (dále jen „doklady“) a výsledků zpracování a sestav (dále jen „sestavy“) a technický postup zpracování sestav.
(2) U prací na období jednoho roku a na období delší předkládá odběratel dodavateli návrh smlouvy tři měsíce před počátkem období, na které má být smlouva uzavřena.
(3) U prací jednorázových a u prací na období kratší než jeden rok předkládá odběratel dodavateli návrh smlouvy podle potřeby. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy nejpozději do 15 dnů po jeho obdržení.
§ 3
Obsah smlouvy
(1) Ve smlouvě si organizace zpravidla dohodnou:
a) období, na které se smlouva uzavírá,
b) stručný popis dohodnutých prací s uvedením účelu jejich použití, popřípadě odvolání na projekt nebo pracovní postup,
c) způsob a lhůty předávání dokladů a odevzdávání sestav; tyto lhůty nesmí být delší než lhůty uvedené v projektu, závazném pro obě organizace,
d) předpokládaný počet položek celkem a v měsíčním členění,
e) předpokládanou hodnotu prací,
f) období, za které se sestavy zpracovávají,
g) označení organizačních útvarů odběratele (např. závod, sklad, prodejna, oddělení), které budou předávat doklady, a přibližný počet a označení položek, které připadnou na jednotlivé organizační útvary.
(2) Lhůty pro předávání dokladů dohodnou organizace ve smlouvě pro každý organizační útvar odběratele.
(3) Jestliže odběratel bude překračovat nebo nebude plnit smluvený počet položek o více než 15 % nad přípustnou odchylku (§ 6 odst. 2) po dobu dvou kalendářních měsíců následujících za sebou a nebude-li se jednat pouze o přechodný stav, dohodnou organizace v případě potřeby do 15. dne následujícího měsíce objem smlouvy pro zbývající období.
(4) Předá-li odběratel poslední doklady opožděně nebo s počtem položek nad přípustnou odchylku (§ 6 odst. 1), dohodnou organizace v případě potřeby nové lhůty odevzdání sestav.
§ 4
Doklady
(1) Doklady musí mít úpravu a náležitosti stanovené projektem, popřípadě pracovním postupem, a musí být úplné, čitelné a věcně správné.
(2) Nemají-li doklady náležitosti uvedené v předchozím odstavci, oznámí dodavatel odběrateli závadu neprodleně po jejím