dnes je 9.12.2023

Input:

154/1969 Sb., Zákon o mateřském příspěvku, platné do 19.10.1971

č. 154/1969 Zb.
[zrušené č. 107/1971 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1969 o mateřském příspěvku
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
V zájmu zlepšení populačního vývoje se poskytuje pracujícím ženám, jestliže se věnují péči o děti a nemají v této době příjem z pracovní činnosti, mateřský příspěvek podle dalších ustanovení tohoto zákona.
§ 2
Osobní rozsah
(1) Tento zákon se vztahuje na
a) pracovnice v pracovním poměru,
b) členky výrobních družstev,
c) členky jednotných zemědělských družstev a občanky, které trvale pracují v jednotném zemědělském družstvu a nejsou dosud jeho členkami ani nejsou k němu v pracovním poměru (dále jen „družstevní rolnice“),
d) vojákyně v činné službě, příslušnice ozbrojených bezpečnostních sborů a Sborů nápravné výchovy,
e) jednotlivě hospodařící rolnice a jiné ženy samostatně hospodařící, jakož i spolupracující členky rodin jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících,1)
f) učnice, žákyně a studentky v denním studiu na školách poskytujících střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání, jakož i žákyně vojenských škol,
g) občanky poskytující služby a opravy na základě povolení národního výboru,2)
h) ženy, které jsou po skončení zaměstnání (pracovní činnosti), členství ve výrobním družstvu, školní docházky nebo studia vedeny v evidenci národního výboru jako uchazečky o zaměstnání,3)
ch) spisovatelky, hudební skladatelky, výtvarné umělkyně, architektky, vědecké pracovnice, novinářky, výkonné umělkyně a artistky, uznané příslušnou vrcholnou ideovou organizací (dále jen „umělkyně“),4)
i) jiné ženy, které jsou účastny nemocenského pojištění pracovníků jako pracovnice, pokud jde o jejich nároky v mateřství.5)
(2) Kde se dále v tomto zákoně mluví o pracovnicích, rozumějí se tím ženy uvedené v předchozím odstavci; kde se mluví o zaměstnání, rozumí se tím též služba v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech a ve Sborech nápravné výchovy, jakož i studium.
§ 3
Podmínky nároku
(1) Pracovnice, která se rozhodla pečovat o dítě do jednoho roku věku místo výkonu zaměstnání (pracovní činnosti), má nárok na mateřský příspěvek, jestliže
a) byla v posledních dvou letech před porodem zaměstnána (pracovně činná) alespoň 270 dnů,
b) celodenně a řádně pečuje
1. alespoň o jedno vlastní dítě do jednoho roku věku a vedle toho řádně pečuje o další dítě nebo děti (vlastní nebo převzaté do své trvalé péče nahrazující mateřskou péči) ve věku do skončení povinné školní docházky nebo o dítě invalidní do 26 let věku, které vyžaduje stálé péče, nebo
2. alespoň o jedno vlastní dítě do jednoho roku věku, jde-li o pracovnici neprovdanou, ovdovělou, rozvedenou nebo z jiných vážných důvodů osamělou, která nežije s druhem a
c) v době této péče nemá nárok na mzdu (plat, pracovní odměnu, jiný příjem z výdělečné činnosti) ani nepobírá peněžité dávky nemocenského pojištění (zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte, nemocenské péče v ozbrojených silách) nahrazující mzdu ani příspěvek před nástupem nového zaměstnání,6) příspěvek před umístěním do zaměstnání7) nebo příspěvek po dobu přípravy pro