dnes je 26.5.2024

Input:

155/1945 Sb., Zákon o zvýšení státních starobních podpor

č. 155/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
o zvýšení státních starobních podpor.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 zní:
§ 3.
(1) Starobní podpora činí 6000,- Kčs ročně pro osobu.
(2) Poskytne-li se podpora dvěma žadatelům, žijícím ve společné domácnosti, snižuje se na ročních 3500,- Kčs pro každého z nich; pokud však jeden ze žadatelů je tak bezmocný, že stále potřebuje pomoci, ošetření a obsluhy jiné osoby, obdrží 6000,- Kčs; jsou-li oba bezmocní, obdrží každý z nich po 6000,- Kčs.
(3) Jakékoliv zaopatření, jehož se žadateli dostává ať na penězích či na dávkách naturálních, pokud spočívá na právním titulu, - s výjimkou veřejného chudinského zaopatření - se započítá na starobní podporu.
2. § 4, odst. 1 zní:
(1) Ke státní starobní podpoře poskytne obec bydliště podporovaného příplatek k částce 1200,- Kčs po případě 700,- Kčs takto odstupňovaný:
1. obec mající více než 50 000 obyvatelů - příplatek 20 %,
2. obec mající více než 2000 obyvatelů, ale ne přes 50 000 obyvatelů - příplatek 15 %,
3. obec mající nejvýše 2000 obyvatelů - příplatek 10 %.
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šoltész v. r.