dnes je 26.2.2024

Input:

155/1950 Sb., Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby

č. 155/1950 Zb.
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 5. decembra 1950
o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby.1)
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Úrad hospodárskej kontrolnej služby, zriadený nariadením Slovenskej národnej rady č. 45-1947 Sb. n. SNR, sa zrušuje. Pôsobnosť tohto úradu vykonáva Povereníctvo vnútra.
§ 2.
Podrobnosti potrebné na vykonávanie tohto nariadenia upraví Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi vyhláškou v úradnom liste.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonáva ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.