dnes je 3.12.2023

Input:

155/1960 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic, platné do 30.6.1966

č. 155/1960 Zb.
[zrušené č. 38/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 21. října 1960
o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ústředními úřady a orgány stanoví na základě usnesení vlády ze dne 16. března 1960 čís. 208:
§ 1
Bilanční gestor
(1) Zlepšení zásobování národního hospodářství normovanými šrouby a maticemi, zajištění rozvoje, modernizace a specializace jejich výroby a tím zvýšení hospodárnosti vyžaduje, aby byly vytvořeny podmínky pro soustavný ucelený přehled o zdrojích a potřebách národního hospodářství v uvedených výrobcích a tyto zdroje co nejúčelněji využity.
(2) Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů určilo1) bilančním gestorem u šroubů a matic Šroubárny, n. p., Libčice nad Vltavou a pověřilo jej jako oborový gestor některými dalšími úkoly. Bilanční gestor může dílčími úkoly pověřit některé své podřízené organizace.2)
§ 2
Práva a povinnosti gestora
(1) Bilanční gestor provádí v souladu s potřebami plánovitého rozvoje národního hospodářství ve spolupráci s ostatními dodavateli a odběrateli průzkum národohospodářských potřeb šroubů a matic a prosazuje odpovídající rozvoj zdrojů k jejich krytí u všech dodavatelů, kteří jsou povinni příslušné části (investice, výroba apod.) svých návrhů dlouhodobých i ročních plánů, týkajících se tohoto sortimentu, s bilančním gestorem projednávat a odsouhlasit.
(2) Dodavatelé jsou povinni sdělit bilančnímu gestorovi:
a) svůj výrobní program šroubů a matic,
b) výrobní kapacity pro výrobu šroubů a matic,
c) ostatní důležité údaje (s výjimkou těch, které podléhají utajení) a to bez ohledu na to, zda se jedná o výrobu určenou pro vlastní potřebu nebo pro jiné odběratele,
d) jiné údaje, vyžádá-li si je bilanční gestor.
Dodavatelé jsou povinni, zejména v etapě a ve lhůtách stanovených příslušnými předpisy pro přípravu a sestavení návrhů ročních a dlouhodobých plánů, zpřesňovat své údaje a informovat běžně bilančního gestora o zamýšlených změnách.
(3) a) Bilanční gestor přijímá požadavky odběratelů s výjimkou vlastní spotřeby podle bodu3c, hodnotí je a v souladu s plánovanými zdroji (včetně dovozu) rozděluje; na této činnosti bilančního gestora se podílejí všichni zúčastnění dodavatelé, kteří jsou také povinni nést poměrnou část osobních i věcných nákladů s touto činností spojených ve výši s gestorem dohodnuté.
b) Bilanční gestor naplňuje zdroje objednávkami v souladu s lhůtami stanovenými příslušnými předpisy a v dohodě se zúčastněnými dodavateli.
c) Bilanční gestor může přidělit přednostně dodavateli celou jeho kapacitu výroby šroubů a matic nebo její část pro jeho vlastní potřebu anebo pro jmenovitě určené odběratele, kteří potom předkládají své objednávky až do stanoveného objemu přímo určenému dodavateli.
d) Šrouby a matice pro železniční svršek jsou přidělovány bilančním gestorem jen na akce jmenovitě schválené příslušnou meziresortní komisí.
(4) Dodavatelé uzavírají dodávkové smlouvy s odběrateli na základě