dnes je 26.5.2024

Input:

156/1945 Sb., Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění, platné do 30.6.1948

č. 156/1945 Zb.
[zrušené č. 99/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z invalidního a starobního pensijního a provisního pojištění se poskytují od 1. ledna 1946 tyto měsíční přídavky:
 
k důchodu invalidnímu a starobnímu
500,- Kčs,
k důchodu vdovskému a vdoveckému
300,- Kčs,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých
200,- Kčs.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám provisního pojištění.
(2) Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a roční částky přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:
 
u důchodu invalidního a starobního
40 000,- Kčs,
u důchodu vdovského a vdoveckého
24 000,- Kčs,
u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých
15 000,- Kčs.
(3) Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu nejvyššímu.
§ 2.
Nárok na přídavek nemají důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národností německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.
§ 3.
Přídavky vyplácí příslušný nositel důchodového pojištění zálohově na účet státu. Podrobnosti určí vláda nařízením.
§ 4.
Ministr ochrany práce a sociální péče se zmocňuje, aby pro důchodce úrazového pojištění, u nichž došlo k úrazu před 1. prosincem 1945, a pro pozůstalé po osobách, které utrpěly úraz před tímto dnem, zavedl, a to na Slovensku v dohodě s pověřencem pro sociální péči, podle obdoby tohoto zákona vyhláškou v Úředním listě měsíční přídavky, pokud již nemají nároku na přídavky z důchodového pojištění.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šoltész v. r.