dnes je 26.2.2024

Input:

156/1946 Sb., Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organisácie

č. 156/1946 Zb.
DOJEDNANIE
pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.
V MENE REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ !
DŇA 4. JANUÁRA 1946 BOLA SJEDNANÁ V LONDÝNE TATO DOHODA:
Vlády BELGIE, DÁNSKA, FRANCIE, GRÉCKA, HOLANDSKA, LUXEMBURSKA, NÓRSKA, SPOJENÝCH ŠTÁTOV SEVEROAMERICKÝCH, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITANIE, IRSKA a TURECKA, súc presvedčené, zvlášte počas prítomného trvania všeobecného nedostatku uhlia, určitých druhov materiálu a výzbroje baní, že je treba efektívnej spolupráce pri rozdelovaní dopytu a ponuky týchto výrobkov s ktorými možno disponovať v Europe, usniesly sa na následujúcom:
Článok 1.
Utvorenie Europskej organizácie uhlia.
Týmto sa formálne utvára Europská uholná organizácia, odteraz označovaná Organizácia.
Článok 2.
Členmi Organizácie sú vlády signatárov tohto dojednania a ostatné vlády, ktoré k nej pristúpia na pozvanie Rady, predvídanej článkom 3.
Článok 3.
Štruktúra Organizácie.
1. Organizácia skladá sa z Rady a Sekretariátu.
2. Rada pozostáva z reprezentantov členských vlád. Každá vláda určí jedného delegáta a môže menovať jedného náhradníka a technických poradcov.
3. Rada upravuje svoj rokovací poriadok sama a môže vytvoriť toľko komisií, alebo iných podriadených telies, koľko bude žiadúcne.
4. Sekretariát sa skladá z Prezidenta, ktorý tiež predsedá Rade a z Generálného sekretára, ktorí obaja sú menovaní Radou a z ďalšieho potrebného personálu menovaného prezidentom v shode s Radou a v súhlase s podmienkami touto predpísanými.
Článok 4.
Činnosť Organizácie.
1. Úlohou Organizácie je usnadnenie zásobovanie a rovnomerné rozdelenie uhlia, práve tak, ako baníckych potrieb a výstroje baní, zabezpečujúc nakoľko je to možné záujmy i producentov i spotrebiteľov. K tomuto úkolu Rada bude neustále oboznámená so situáciou ponuky a distribúcie a v páde potreby bude o tejto diskutovať a robiť vhodné odporúčania zainteresovaným vládam a iným kompetentným autoritám.
2. K tomuto cieľu členské vlády:
a)  poskytnú Organizácii na jej žiadosť všetky potrebné informácie, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú produkcie, dovozu, vývozu, spotreby, zásob a potrieb uhlia a výstroje baní;
b) budú plne spolu spolupracovať s Organizáciou k splneniu jej úloh.
Článok 5.
Sídlo Organizácie.
Sídlom Organizácie je Londýn, alebo každé iné mieto, ktoré Rada čas od času určí.
Článok 6.
Styky s inými organizáciami, autoritami a agenciami.
1. Organizácia môže nadviazať styky s národnými a medzinárodnými organizáciami, autoritami a agenciami.
2. Po utvorení Hospodárskej a Sociálnej Rady Spojených Národov, dá sa Organizácia do styku s touto Radou, cieľom určenia vzťahov medzi nimi a zvlášte či jej úlohy môžu a majú byť prevzaté tiež Hospodárskou a Sociálnou Radou.
Článok 7.
Výdaje.
Výdaje Organízácie majú byť rozdelené a uhradené členskými vládami spôsobom, ktorý určí Rada.
Článok 8.
Privilégia a immunity.
1. Organizácia na území členských vlád bude požívať také privilégia a immunity, aké budú potrebné k vyplneniu jej úloh.
2. Zástupcovia členských vlád a personál Organizácie podobne budú v týchto zemiach požívať také privilégia a immunity, aké budú potrebné k nezávislému vykonávaniu ich funkcií.
Článok 9.