dnes je 25.7.2024

Input:

156/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil

č. 156/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. září 1947,
kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 9. května 1947, č. 87 Sb., o některých opatření k provedení národní mobilisace pracovních sil (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) V zemědělství a lesnictví, průmyslu kamene a zemin (zejména v těžbě keramických surovin a jejich základním zpracování, výrobě stavebních hmot, v lomech, štěrkovnách, pískovnách, vápenkách, cihelnách, výrobě cementu a žáruvzdorného zboží), ve stavebnictví, hornictví a hutnictví mají býti umístěny další pracovní síly v počtu až 176.000.
(2) Do počtu pracovních sil uvedeného v odstavci 1 se započte počet zaměstnanců uvolněných z veřejné správy podle příslušných předpisů a umístěných v hospodářských oborech (odvětvích), které jsou uvedeny v předchozím odstavci.
§ 2.
Opatření podle části II zákona (§§ 3 až 5) o ekonomickém hospodaření pracovní silou se učiní ve všech hospodářských oborech, a to nezávisle na dalších opatřeních stanovených tímto nařízením. Zásad ekonomického hospodaření pracovní silou dlužno dbáti při použití všech prostředků k provedení mobilisace pracovních sil [§ 1, odst. 2, písm. b) až f) zákona].
§ 3.
(1) Pracovní síly uvedené v § 1 se získají zejména
a) dobrovolným návratem zaměstnanců odborně vyškolených nebo vycvičených v hospodářských oborech (odvětvích) uvedených v § 1, odst. 1 do jejich původních povolání (§ 15 zákona);
b) dobrovolným přechodem zaměstnanců postradatelných na dosavadních pracovních místech (§ 7 zákona) do oborů (odvětví) uvedených v § 1, odst. 1, nepracují-li v některém z těchto oborů (odvětví).
(2) Zároveň se učiní opatření, aby v hospodářských oborech (odvětvích) uvedených v § 1, odst. 1 byly začleněny osoby dosud nepracující, které se dobrovolně přihlásí (§ 6 zákona).
§ 4.
(1) Nezíská-li se opatřeními, učiněnými podle ustanovení §§ 2 a 3, potřebný počet pracovních sil v oborech (odvětvích) uvedených v § 1, odst. 1 do jednoho měsíce ode dne vyhlášení tohoto nařízení, učiní ministr sociální péče neprodleně opatření uvedená v § 16, odst. 1 zákona. Tato opatření se mohou vztahovati na všechny hospodářské obory (odvětví) s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 1, a mohou nabýti účinnosti nejdříve uplynutím 30 dnů ode dne svého vyhlášení.
(2) Nezíská-li se potřebný počet pracovních sil (§ 1, odst. 1) ani opatřením učiněným podle ustanovení § 16, odst. 1 zákona do 60 dnů ode dne počátku jeho účinnosti, učiní ministr sociální péče opatření podle ustanovení § 8 zákona. Tato opatření se mohou vztahovati na všechny hospodářské obory (odvětví) s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 1, a to především na obory, které s hlediska provádění dvouletého hospodářského plánu a s hlediska zajištění nezbytných potřeb národa nejsou nezbytné. K těmto oborům patří zejména odvětví výroby a obchodu, která neslouží plynulému zásobování pracujících (na příklad vyrábějící a obchodující se zbožím luxusním, zbožím upomínkovým a lihovými nápoji,