dnes je 19.4.2024

Input:

157/1945 Sb., Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění

č. 157/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1945
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu je nárok v prosinci 1945, se poskytnou tyto jednorázové přídavky:
 
k důchodu invalidnímu a starobnímu
1 500,- Kčs,
k důchodu vdovskému a vdoveckému
900,- Kčs,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých
600,- Kčs.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2) Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:
 
u důchodu invalidního a starobního
35 500,- Kčs,
u důchodu vdovského a vdoveckého
21 300,- Kčs,
u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých
13 200,- Kčs.
(3) Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu nejvyššímu.
§ 2.
Nárok na přídavek nemají důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.
§ 3.
Náklad na přídavky uhradí stát. Podrobnosti o zúčtování upraví ministerstvo ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí a na Slovensku s příslušnými pověřenectvy.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šoltész v. r.