dnes je 26.5.2024

Input:

157/1947 Sb., Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil

č. 157/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. září 1947
o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 28, odst. 4, § 32, odst. 2, § 34 a § 51 zákona ze dne 9. května 1947, č. 87 Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (dále jen „zákon“):
ČÁST I.
Podpůrná opatření pro zaměstnance.
§ 1.
Okruh oprávněných osob.
Osobám, které se se souhlasem okresního úřadu ochrany práce dobrovolně začlení do práce nebo budou v ni umístěny podle ustanovení §§ 6 až 23 zákona (dále jen „zaměstnanci“), se poskytnou při prvním nastoupení zaměstnání podpory podle tohoto nařízení, jsou-li u nich splněny předpoklady stanovené v následujících ustanoveních.
Cestovné.
§ 2.
(1) Má-li zaměstnanec nastoupiti zaměstnání v pracovním místě, vzdáleném alespoň 6 km od jeho bydliště (místa pobytu), poskytne mu okresní úřad ochrany práce pro první cestu do místa zaměstnání jízdné (§ 3, odst. 1) a příplatek k nákladům stravování a přenocování podle ustanovení §§ 3 až 5.
(2) Jde-li o nastoupení zaměstnání, které si zaměstnanec zvolil sám, poskytnou se mu podpory podle předchozího odstavce jen, prokáže-li, že bude přijat do zaměstnání.
§ 3.
(1) Jízdné se poskytne buď vydáním poukázky na jízdenku nebo v penězích.
(2) Jízdné se poskytuje jen pro použití nejlevnějších dopravních prostředků, a to pro nejkratší cestu.
§ 4.
Okresní úřad ochrany práce, příslušný podle místa zaměstnání, může výjimečně poskytnouti jízdné na zpáteční cestu z pracovního místa do bydliště,
a) nebyl-li zaměstnanec bez své viny přijat zaměstnavatelem do zaměstnání, nebo
b) nemůže-li pro nepředvídané jím nezaviněné okolnosti nastoupiti práci, nebo
c) vystoupí-li z práce dříve než uplyne první mzdové výplatní období z vážného důvodu bez své viny a nemůže-li hraditi náklady na zpáteční cestu ze svých prostředků.
§ 5.
(1) Trvá-li cesta do nového pracovního místa (§ 2) déle než 6 hodin, poskytne okresní úřad ochrany práce zaměstnanci příplatek k nákladům stravování za jízdy (stravné). Stravné činí, trvá-li cesta
 
6 až 8 hodin
25,- Kčs,
déle než 8 hodin
35,- Kčs.
(2) Je-li nezbytně nutné, aby zaměstnanec na cestě přenocoval, může mu okresní úřad ochrany práce poskytnouti příplatek na nocležné v částce 40,- Kčs.
Pracovní výstroj.
§ 6.
(1) Potřebuje-li zaměstnanec k nastoupení zaměstnání nezbytně pracovního výstroje, který si zaměstnanec konající takové práce obvykle sám přináší, a jde-li o zaměstnání trvalé povahy, poskytne mu okresní úřad ochrany práce příspěvek na opatření potřebných předmětů.
(2) Pracovním výstrojem se rozumějí pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní nářadí.
(3) Příspěvek na opatření pracovního výstroje se poskytne v penězích nebo vydáním poukázky na věci. Příspěvek se poskytne až do částky odpovídající obvyklé nákupní ceně příslušných předmětů, nejvýše však částkou 2 500,- Kčs.
§ 7.
Rozváže-li zaměstnanec pracovní poměr před uplynutím jednoho roku ode dne nastoupení zaměstnání bez vážného důvodu nebo, je-li z něho propuštěn za své viny, je povinen vrátiti částku poskytnutou mu podle § 6 nebo nahraditi hodnotu