dnes je 26.2.2024

Input:

157/1949 Sb., Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů

č. 157/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 15. června 1949,
kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé (dále jen „Všeobecný fond“), který byl zřízen zákonem ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb., a jehož právní poměry byly dále upraveny zákonem ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb., vládním nařízením ze dne 30. června 1937, č. 161 Sb., a zákonem ze dne 11. června 1947, č. 112 Sb., a Pomocný fond peněžních ústavů (dále jen „Pomocný fond“), zřízený zákonem ze dne 22. července 1941, č. 172, Sl. z., jehož právní poměry byly upraveny zákonem ze dne 11. června 1947, č. 112 Sb., zrušují dnem 31. prosince 1948 bez likvidace a veškerá jejich práva a závazky přecházejí dnem 1. ledna 1949 na československý stát.
§ 2.
(1) Úroková sazba dluhopisů Všeobecného fondu a závazků Pomocného fondu se snižuje na 3%, pokud úroky dospěly po 31. prosinci 1945 a pokud činily více než 3%.
(2) Dluhovou službu dluhopisů Všeobecného fondu, která byla obstarávána podle vládního nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 28 Sb. z r. 1940, o odkup kuponů dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů, podle § 8 nařízení s mocí zákona ze dne 24. září 1940, č. 242 Sl. z., o povinném soupise a nucené úschově dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů a o hlášení jiných závazků a pohledávek proti těmto fondům, a podle § 1 nařízení s mocí zákona ze dne 31. března 1944, č. 34 Sl. z., kterým se mění a doplňuje nařízení s mocí zákona č. 242/ 1940 Sl. z., a závazků Pomocného fondu obstarává od 1. ledna 1949 ministerstvo financí podle předpisů o dluhové službě vnitřního státního dluhu. Ministr financí může nařízením rozhodnouti též o dluhové službě dluhopisů Všeobecného fondu, na které se nevztahuje ustanovení první věty.
§ 3.
(1) Povinnost příslušníků Všeobecného fondu a Pomocného fondu vybírati a odváděti 3% příspěvek ( § § 11 a 12 zákona č. 238/1924 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, § 11, odst. 7 a § 12 zákona č. 172/1941 Sl. z.) zaniká dnem 31. prosince 1948.
(2) Příspěvky za dobu do 31. prosince 1948 vybírá pro československý stát Investiční banka, národní podnik, ještě podle ustanovení zákona č. 238/1924 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a podle ustanovení zákona č. 172/1941 Sl. z. Investiční banka, národní podnik, vybírá pro československý stát také dosud nezaplacené příspěvky a přirážku příslušející Pomocnému fondu za dobu do 31. prosince 1945 ( § 10 a § 11, odst. 1 až 6 zákona č. 172/1941 Sl. z.). Dozor na vybírání všech příspěvků vykonává ministerstvo financí.
(3) Působnost příslušející kuratoriu Všeobecného fondu a kuratoriu Pomocného fondu a jejich orgánům podle dosavadních předpisů přechází, pokud z ustanovení odstavce 2 neplyne jinak, na ministerstvo financí.
(4) Na právní jednání