dnes je 16.4.2024

Input:

157/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích

č. 157/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. června 1964
o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
Dne 18. dubna 1961 byla ve Vídni sjednána a jménem Československé socialistické republiky podepsána Vídeňská úmluva o diplomatických stycích.
S Úmluvou o diplomatických stycích vyslovila vláda souhlas dne 7. března 1962 a Národní shromáždění dne 6. března 1963. President republiky Úmluvu ratifikoval dne 27. března 1963.
Československá ratifikační listina k Úmluvě o diplomatických stycích byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů - depozitáře Úmluvy - dne 24. května 1963.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 51, odstavce1dne 25. dubna 1964 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
VÍDEŇSKÁ ÚMLUVA O DIPLOMATICKÝCH STYCÍCH
Státy, které jsou stranami této Úmluvy,
připomínajíce, že lid všech zemí uznával z dávných dob postavení diplomatických zástupců,
majíce na zřeteli cíle a zásady Charty Spojených národů týkající se svrchované rovnosti států, udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a podpory přátelských vztahů mezi národy,
věříce, že mezinárodní úmluva o diplomatických stycích, výsadách a imunitách přispěje k rozvoji přátelských vztahů mezi národy, bez ohledu na rozdílnosti v jejich ústavním a společenském zřízení,
uvědomujíce si, že účelem takových výsad a imunit není prospěch jednotlivce, nýbrž zajištění účinného výkonu funkcí diplomatických misí představujících státy,
potvrzujíce, že pravidla obyčejového mezinárodního práva budou i nadále řídit otázky, jež nejsou výslovně upraveny ustanoveními této Úmluvy,
se dohodly o tomto:
Článek 1
Pro účely této Úmluvy následující výrazy budou mít tento význam:
a) „šéf mise“ je osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí;
b) „členy mise“ se rozumí šéf mise a členové personálu mise;
c) „členy personálu mise“ se rozumí členové diplomatického personálu, administrativního a technického personálu, jakož i služebního personálu mise;
d) „diplomatický personál“ se skládá z členů personálu mise, kteří mají diplomatické hodnosti;
e) „diplomatický zástupce“ je šéf mise nebo člen diplomatického personálu mise;
f) „členy administrativního a technického personálu“ se rozumějí členové personálu mise, kteří jsou zaměstnání v administrativních nebo technických službách mise;
g) „členy služebního personálu“ se rozumí členové personálu mise, kteří jsou zaměstnání v domácích službách mise;
h) „soukromá služebná osoba“ je osoba, která je zaměstnána v domácích službách člen mise a která není zaměstnancem vysílajícího státu;
i) „místnostmi mise“ se rozumí budovy nebo části budov a pozemky k nim přilehlé, bez ohledu na vlastnictví, jsou-li používány pro účely mise, včetně rezidence šéfa mise.
Článek 2
Zřízení diplomatických styků mezi státy a stálých diplomatických misí se děje vzájemnou dohodou.
Článek 3
1. Funkcí diplomatické mise je mimo jiné:
a) zastupovat vysílající stát ve státě přijímajícím;
b) chránit zájmy vysílajícího státu a jeho příslušníků