dnes je 21.4.2024

Input:

158/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby

č. 158/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. září 1960
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
Dne 16. prosince 1959 byla v Katovicích podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby.
Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 4. března 1960. Schválení Dohody příslušnými orgány Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 18. února 1960 a její schválení vládou Československé republiky nótou ze dne 17. května 1960.
Podle svého článku 10 Dohoda nabyla platnosti dnem 17. května 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky
vedeny přáním navázat úzkou vzájemnou spolupráci na úseku báňské záchranné služby se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a jmenovaly za tím účelem svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
Josefa Jonáše, ministra paliv,
vláda Polské lidové republiky
Jana Mitregu, ministra hornictví a energetiky,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali za správné a vyhotovené v náležité formě, dohodli se na tomto:
Článek 1
Smluvní strany si budou v případě potřeby na požádání poskytovat vzájemnou aktivní pomoc při záchranných pracích na kamenouhelných dolech.
Pomoc bude poskytována prostřednictvím Hlavních báňských záchranných stanic každé ze Smluvních stran, a to jmenovitě: ve prospěch kamenouhelných dolů Československé republiky revíru ostravsko-karvinského a trutnovského prostřednictvím Hlavní báňské záchranné stanice v Bytomi a ve prospěch kamenouhelných dolů Polské lidové republiky prostřednictvím Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích.
Hlavní báňské záchranné stanice Smluvních stran si vymění schematické náčrtky situace dolů, které přicházejí v úvahu pro poskytnutí pomoci, s označením příjezdových cest na doly od přechodu státních hranic.
Článek 2
Poskytnutí aktivní pomoci bude provedeno vysláním potřebně vybaveného záchranného sboru na území druhé Smluvní strany na důl potřebující pomoc za účelem účasti na záchranné akci.
O poskytnutí pomoci žádá telefonicky Hlavní báňská záchranná stanice jedné Smluvní strany Hlavní báňskou záchrannou stanice druhé Smluvní strany.
Telefonické hovory, týkající se vyžádání pomoci, budou vedeny jako „týkající se bezpečnosti lidského života“ podle příslušných ustanovení Mezinárodního telefonního řádu. Příslušné úřady obou Smluvních stran vydají vnitrostátní pokyny pro zaručení rychlého telefonního spojení mezi zmíněnými Hlavními báňskými záchrannými stanicemi.
Článek 3
V zájmu co nejrychlejšího poskytnutí pomoci může záchranný sbor překročit státní hranice na kterémkoliv hraničním přechodu, který jest nejblíže dolu potřebujícího pomoc.
Hlavní báňská záchranná